Login

1. třída

Třídní vzdělávací program Ptáčata

 

1. třída Ptáčata

 

Školní rok: 2017-2018

 

 

Vzdělávací program naší třídy vychází ze školního vzdělávacího programu a zároveň dodržuje požadavky Rámcového programu pro předškolní vzdělávání v České republice.

 

Integrované bloky a jejich nabídku podtémat nepovažujeme za uzavřené, ale budeme je dotvářet postupně, budeme reagovat na dosahované výsledky vzdělávání u dětí a na aktuální nepředvídatelné události.

 

Naše třída má název "Ptáčata"

 

My jsme hravá ptáčátka,

 

veselá jsme děťátka,

 

hrajeme si, malujeme,

 

zpíváme a tancujeme.

 

Máme se tu všichni rádi,

 

protože jsme kamarádi!

 

Počet dětí, věkové složení:

 

Stav ke dni: 4. 9. 2017

 

Počet dětí ve třídě: 18

 

Chlapci: 6

 

Děvčata: 12

 

Věkové složení: 2 – 4 let

 

Personální podmínky:

 

třídní učitelka Iveta Holcmanová

 

učitelka Veronika Kropáčková

 

"Všechno, co opravdu potřebuju znát, jsem se naučil v mateřské školce"

 

Robert Fulghum

 

 • O všechno se rozděl.

 • Hraj fér.

 • Nikoho nebij.

 • Vracej věci tam, kde jsi je našel.

 • Uklízej po sobě.

 • Neber si nic, co ti nepatří.

 • Když někomu ublížíš, řekni promiň.

 • Před jídlem si umyj ruce.

 • Splachuj.

 • Žij vyrovnaně - trochu se uč a trochu přemýšlej a každý den trochu maluj a kresli a tancuj a hraj si a pracuj.

 • Každý den odpoledne si zdřímni.

 • Když vyrazíš do světa, dávej pozor na auta, chytni někoho za ruku a drž se s ostatními pohromadě.

 • Nepřestávej žasnout. Vzpomeň si na semínko v plastikovém kelímku - kořínky míří dolů a rostlinka stoupá vzhůru a nikdo vlastně neví jak a proč, ale my všichni jsme takoví.

 • A nezapomeň na dětské obrázkové knížky a první slovo, které ses naučil - největší slovo ze všech- DÍVEJ SE.

  

Organizace:

 

Provoz v MŠ je zajištěn od 6.30 do 16.30 hod.

 

Základem veškeré činnosti v naší mateřské škole je vzdělávací nabídka, individuální volba a aktivní účast dítěte. Během celého dne probíhá střídání situačního řízeného učení se spontánními aktivitami, činností v menších skupinách a individuálně.

 

Organizační poznámky k průběhu dne

 

Příchod dětí: ráno se děti scházejí do 7.30 hodin společně s třídou Motýlků. V 7.30 hodin děti odchází do své kmenové třídy, kde se postupně schází. Do 8.00 probíhají spontánní činnosti dle volby a přání dětí, tělovýchovné činnosti a zájmové činnosti. Přibližně v 8.15 začneme za cinkání rolniček a písničky „Uklízíme hračky“ uklízet pomůcky a hračky na své místo .

 

Ranní setkání - společně ve vázaném kruhu se přivítáme písničkou: „Dobrý den, dobrý den“. Následně se děti posadí. Ranní setkání je doba, kdy děti mají prostor pro sdělení zážitků, učí se vzájemnému naslouchání a komunikaci. Děti mají příležitost si vzájemně poslat pohlazení (rozvoj sounáležitosti a empatie) a společně si dle výběru zazpívat písničku. Přátelský kruh pomáhá k osvojování a opakování pravidel soužití, která jsme si společně s dětmi určily. Dle potřeby využíváme dramatizace situačních scének pomocí loutek. Po skončení ranního kruhu následuje cvičení před svačinou (zdravotně zaměřené cviky, cvičení s prvky jógy, pohybové hry zaměřené tématicky).

 

Výchovně – vzdělávací činnost

 

Volné a řízené činnosti probíhají v prostoru třídy. Prostředí nám neumožňuje vytvoření větších center aktivity, přesto máme vhodně uzpůsobené koutky, které jsou vybaveny hračkami a pomůckami a stimulují děti ke hře a práci s různým materiálem. Hračky, pomůcky i materiál k výtvarným a pracovním činnostem jsou uloženy přehledně na dobře přístupných místech.

 

Prostor třídy je rozdělen do několika zájmových koutků: domácnost, knihy a časopisy, dramatické hry – převleky a hra na království, stavebnice (dřevěná i plastová) a parkoviště pro dopravní prostředky, pracovní a výtvarný koutek, manipulační hry a skládanky. Děti mají vždy možnost hotovou i nedokončenou stavbu ponechat v herně do dalšího dne.

 

Po svačině, přibližně v 9.00 hodin, probíhají vzdělávací a didakticky zaměřené činnosti, které učitelka připravuje a nabízí na základě vypracovaných aktuálně zařazených tématických celků. Při řízených činnostech často využíváme skupinové práce s dětmi. Většinou jsou děti rozděleny do 2 skupin, na starší 3 – 4 leté a mladší 2 leté.

 

Pobyt venku - Přibližně od 9.30 hodin jsou děti venku. Buď jdeme na školní zahradu nebo na vycházku. Při vycházce využíváme pomocného lana, kterého se děti drží. Náplň vycházek je součástí tématických celků. Hlavní náplní pobytu venku je dostatek pohybu jak volného, tak řízeného v různých pohybových hrách nebo v hrách se zpěvem. Dostatek pohybu zajišťují také během dne často zařazované zdravotně preventivní pohybové chvilky, kterými zejména sledujeme správné držení těla.

 

Odpolední činnosti

 

Po obědě dětem učitelka čte pohádku, básničky nebo zpívá písničky. Po pohádce děti odpočívají přibližně do 14.15. Děti, které zpravidla neusínají, mohou vstávat dříve a nabídneme jim jinou klidovou činnost, např. prohlížení obrázkových knížek, kreslení, skládání puzzlí apod. Spát děti nemusí, pouze odpočívají, vedeme je však k ohleduplnosti ke spícím kamarádům. Kdykoliv během odpočinku mohou děti odejít na WC.

 

Ve 14.30 je odpolední svačina. Odpolední činnosti jsou zcela podle zájmu dětí. Učitelka dětem nabízí zájmové činnosti (smyslové, společenské a didakticky zaměřené hry, sportovní aktivity apod.). Děti zde mají prostor pro vlastní záliby.

 

V 15.30 se Ptáčata spojují s třídou Motýlků.

 

Odchod dětí: rodiče vyzvedávají své děti po obědě: od 11.45 – 12.15 a odpoledne: od 14.45 do 16.30 hodin.

 

Při příchodu a odchodu si děti s paní učitelkou podávají ruce, navazují oční kontakt.

 

Ranní scházení a odpolední odcházení je dáno určitou hodinou, ale po dohodě s učitelkou může dítě přijít a odejít kdykoliv.

 

Oslavy svátků a narozenin - Při oslavě narozenin připravíme dítěti křeslo a nabídneme mu královskou korunu. Děti se učí formulovat přání kamarádovi, podat správnou ruku, udržet oční kontakt. Oslavenec si zvolí písničku, kterou si přeje, aby mu ostatní zazpívali, také si může zvolit hry, kterou si chce s dětmi zahrát. Potom podělí děti dobrotami, které pro všechny přinesl. Děti se tím učí kamarádskému vztahu ke všem ostatním.

 

Básnička při úklidu hraček: „Uklízíme hračky zpátky do poličky, až ty hračky uklidíme do kroužku se postavíme. Hola hola hej, nikdo nemeškej!“

 

Ranní pozdrav: „Dobrý den, dobrý den, dneska máme krásný den. Ručky máme na tleskání, nožky zase na dupání. Dobrý den, dobrý den, dneska si to užijem
PRAVIDLA CHOVÁNÍ VE TŘÍDĚ PTÁČAT

 

SRDÍČKOVÉ PRAVIDLO

 

Všichni se tu máme rádi a chováme se k sobě hezky, protože jsme kamarádi.

 

PUSINKOVÉ PRAVIDLO

 

Pusinku máme jen na hezká slova. Umíme pozdravit, poprosit i poděkovat. Zbytečně nekřičíme. U jídla jsme tiše a nemluvíme s plnou pusou.

 

KOŠŤÁTKOVÉ PRAVIDLO

 

Vše si po sobě uklízíme. Nádobí po jídle, pomůcky, výtvarný materiál. Vše má své místo.

 

ŽELVIČKOVÉ PRAVIDLO

 

Po školce se pohybujeme pomalu. Běháme, skáčeme a dovádíme při cvičení na koberci nebo venku na zahradě.

 

VODĚNKOVÉ PRAVIDLO

 

Voda a mýdlo jsou kamarádi, umyjí nám ruce rádi. Vodou, ale neplýtvám ani nijak nestříkám.

 

KYTIČKOVÉ PRAVIDLO

 

Máme rádi přírodu a chováme s k ní hezky. Kytičky zbytečně netrháme, nelámeme větvičky. Pečujeme o zvířátka. Třídíme odpad.

 

MĚSÍČKOVÉ PRAVIDLO

 

Když na postýlce ležíme, společně se ztišíme. Při odpočívání posloucháme pohádku a nerušíme ostatní kamarády.

 

HRAČKOVÉ PRAVIDLO

 

Hračky šetřím, neničím, po sobě vždy uklízím. Kamarádovi dovolím si se mnou hrát, o hračky se nesmím prát.

 

 

 

 

 

Název obsahu vzdělávání:

 

Objevujeme svět kolem nás

 

 

 

JEN SI, DĚTI, VŠIMNĚTE, CO JE KRÁSY NA SVĚTĚ

 

Jen si děti všimněte,

 

co je krásy na světě,

 

jen se děti rozhlédněte,

 

co tu kolem kvítí kvete,

 

kolik je tu zvířátek,

 

kolik ptáčků, ptáčátek,

 

kolik je tu dobrých lidí,

 

co si štěstí nezávidí!

 

Jen si děti všimněte,

 

co je krásy na světě.

 

Jan Čarek


 

 

Víla Vesna probouzí přírodu

 

Obsah

 1. Události a děje spojené se změnami v přírodě. Poznávání zákonitostí přírody a života. Pozorování prvních jarních poslů ze světa rostlin i zvířat nám poskytne spoustu témat a zábavy, kterou budeme tvůrčím způsobem vyjadřovat a realizovat. Řada činností bude přenášena ven, zahrada nabídne činnosti spojené s pohybem a experimentováním. Během tohoto časového období se připravíme na velikonoční svátky (připomeneme si lidové zvyky) a během oslav Dne Země si upevníme sounáležitost s živou a neživou přírodou.

  PODTÉMATA:
  1. Víla Vesna a její pomocníčci probouzejí přírodu
  2. Plav Moreno plav, víc se nenavrať
  3. Zajíčkova Koleda
  4. Zvířátka a jejich mláďátka
  5. Naše Země mila, zrníčka nám skryla
  6. Bez práce nejsou koláče

 

 

Cíle integrovaného bloku:

 

 • přímé pozorování přírodních jevů v okolí dítěte, poznávat děje a změny v přírodě, chování zvířat, vnímat návrat stěhovavých ptáků, probouzení hmyzu, rozlišovat květiny a rostliny, všímat si jejich podmínek pro růst, pozorovat řeku a život okolo ní, poznávat zvířata a jejich mláďata, poznávat krajové zvyky období jara…

 • mít povědomí o významu životního prostředí (přírody i společnosti) pro člověka, uvědomovat si, že způsobem, jakým se dítě i ostatní v jeho okolí chovají, ovlivňují vlastní zdraví i životní prostředí

 • rozvíjet schopnost žít ve společnosti ostatních lidí, přijímat hodnoty v tomto společenství uznané

 • upevňovat pocit sounáležitosti s živou a neživou přírodou

 • zaměřovat se na to, co je z poznávacího hlediska důležité (odhalovat podstatné znaky, vlastnosti předmětů, nacházet společné znaky, podobu a rozdíl, charakteristické rysy předmětů či jevů a vzájemné souvislosti mezi nimi)

 • učit se nová slova a aktivně je používat (ptát se na slova, kterým nerozumí)

 • seznamovat se s literárními útvary- pohádka, báseň

 • rozvíjet hudební paměť

 • rozvoj tvořivosti (tvořivého myšlení, řešení problémů, tvořivého sebevyjádření)

 • seznamovat se se světem a uměním

 • rozvoj pohybových a manipulačních schopností a grafomotorických dovedností

 • vytváření povědomí o existenci ostatních kultur a národností

 • uvědomovat si své možnosti i limity (své silné i slabé stránky)

 

 

Nabídka činností

 

 • napodobování symbolů, tvarů, čísel, písmen (pracovní listy)

 • práce s knihami, encyklopediemi, obrazovým materiálem a dalšími médii s tématikou Země, lidé různých kultur a národností

 • rozhovor nad obrázky, popis obrázků

 • činnosti zaměřené na poznávání jednoduchých obrazně znakových systémů (písmena, číslice, piktogramy, symboly, obrazce) – didaktický domeček, „Logo hry“

 • přímé pozorování přírodních, kulturních i technických objektů i jevů v okolí dítěte, rozhovor o výsledku pozorování

 • běžné verbální i neverbální komunikační aktivity dítěte s druhým dítětem i s dospělým

 • praktické činnosti, na jejichž základě se dítě seznamuje s různými přírodními i umělými látkami a materiály ve svém okolí a jejichž prostřednictvím získává zkušenosti s jejich vlastnostmi (praktické pokusy, zkoumání, manipulace s různými materiály a surovinami)

 • spontánní hra, volné hry a experimenty s materiálem a předměty (setí obilí na Velikonoce, výroba ručního papíru – rozhovor na téma recyklace)

 • činnosti přispívající k péči o životní prostředí, k péči o školní prostředí (školní zahradu a blízké okolí)

 

 

Očekávané kompetence

 

 • pozorovat a vnímat proměny v přírodě – příchod jara

 • příchod jara vítat úklidem v přírodě – jarní úklid

 • učit se třídit odpady, uplatňovat hygienické návyky při manipulaci s odpady

 • získat poznatky o materiálech (papír, sklo, plast, železo)

 • prakticky pečovat o své okolí

 • rozlišovat, co okolní prostředí poškozuje, všímat si nepořádků, upozorňovat na ně

 • zvládat pohyb v nerovném terénu

 • citlivě vnímat příchod každé nové rostlinky – první poslové jara

 • svátky jara Velikonoce chápat jako oslavu přírody

 • podílet se na výzdobě školy

 • vodu, hlínu vnímat jako dar přírody lidem, jako zdroj života

 • být citlivé ve vztahu k živým bytostem, k přírodě i k věcem

 • pozorovat, pečovat a prožívat radost při růstu zaseté rostlinky

 • podílet se na jarních pracích – osázení truhlíků, jarní úklid zahrady

 • vnímat, že jaro je nový život nejen rostlin, ale i zvířátek – narození mláďat

 • mít povědomí o existenci ostatních kultur a národností

 

NÁSTĚNKA

Informace pro rodiče žákůVážení rodiče,

oznamuji Vám, že na den 29. 6. 2018 jsem vyhlásil ředitelské volno, a to z důvodu provedení dílčí inventarizace v ZŠ ke dni 30. 6. 2018. Žákům ZŠ bude předáno vysvědčení ve čtvrtek, 28. 6. 2018, od 7:30 hod., při slavnostním zakončení školního roku 2017/2018.
Mateřská škola bude 29. 6. 2018 v provozu.

S pozdravem
Ing. Jaroslav Kindl, ředitel školy
Informace pro rodiče žáků – pořad ke Dni matek

Vážení rodiče,
ve čtvrtek 10. 5. 2018 od 16.30 hod. se v tělocvičně školy uskuteční vystoupení žáků školy ke Dni matek. Čeká na Vás pásmo písniček, básniček a tanečních vystoupení žáků naší školy. Všichni jste srdečně zváni.
Ing. Jaroslav Kindl, ředitel školy
V Sojovicích 10. 5. 2018
Vážení rodiče, z organizačních důvodů (nemoc vyučující) jsem rozhodl o posunutí termínu Dne otevřených dveří v ZŠ z 22. 3. na 5. 4. 2018. V MŠ zůstává termín beze změny, tj. 22. 3. 2018. Děkuji za pochopení.
Jaroslav Kindl, ředitel školy
ZŠ a MŠ Sojovice přijme od 3. dubna 2018 zaměstnance na pozici kuchař/kuchařka, a to na celý úvazek. Bližší informace na tel. 326921150/720999873.
Jaroslav Kindl, ředitel školy
Vážení rodiče,

ZŠ Sojovice vás srdečně zve na Jarní jarmark, který se bude konat ve dnech 26. - 28. března 2018 v přízemí školní budovy, kde si v době od 15:15 do 16:15 budete moci zakoupit krásné jarní i velikonoční výrobky, které pro vás vyrobily děti ze ŠD.
S pozdravem a přáním pěkného dne
Veronika Křížová, DiS.
Vážení rodiče,
v sekci ZŠ je pro Vás připravena informace o Dni otevřených dveří v ZŠ a MŠ Sojovice a rovněž zde naleznete kompletní dokumentaci i podrobné informace k zápisu dětí do 1. ročníku ZŠ.
Ing. Jaroslav Kindl, ředitel školy V Sojovicích 14. 3. 2018
Informace pro rodiče dětí v MŠ – třída Ptáčata

Vážení rodiče,
29. 9. 2017 mi paní učitelka Bc. Deborah Musilová oznámila, že se přihlásila do konkurzu na ředitelku MŠ v obci Kochánky. V průběhu krátkého a věcného rozhovoru mi sdělila, že:
1. toto rozhodnutí neučinila kvůli mé osobě,
2. je momentálně ve zdejší MŠ velmi spokojená,
3. konkurz vnímá jako určitou výzvu a šanci uplatnit a zúročit svou desetiletou pedagogickou praxi i odbornou kvalifikaci v nové pozici ředitelky školy.
Stručně jsem se k celé záležitosti vyjádřil ve smyslu, že tomuto rozhodnutí paní učitelky - i pohnutkám, které ji k němu vedly – rozumím a chápu jej. Na závěr rozhovoru jsem paní učitelce popřál úspěch v konkurzním řízení.
Konkurz se konal koncem října a počátkem listopadu mi paní učitelka Musilová oznámila, že byla v konkurzním řízení úspěšná a bude jmenovaná ředitelkou MŠ Kochánky. Pogratuloval jsem jí. A aby mohla na novém pracovišti nastoupit k zřizovatelem požadovanému termínu 17. 11. 2017, vyšel jsem paní učitelce vstříc a navrhl jí, aby mi adresovala žádost o rozvázání pracovního poměru dohodou k termínu 16. 11. 2017 a garantoval jsem jí kladné vyřízení této žádosti. To jsem také učinil.
Od pondělí 20. 11. 2017 bude v MŠ na pozici druhé učitelky ve třídě Ptáčat působit paní učitelka Veronika Kropáčková.

Ing. Jaroslav Kindl, ředitel školy V Sojovicích 14. 11. 2017
Informace pro rodiče dětí a žáků ZŠ a MŠ Sojovice
ŘEDITELSKÉ VOLNO – 4. 10. 2017


Vážení rodiče,
ředitel školy se rozhodl vyhlásit na den 4. 10. 2017 ředitelské volno.
Důvodem tohoto rozhodnutí je skutečnost, že v uvedený den bude v obou objektech školy (ZŠ čp. 88 i MŠ čp. 166) od v době od 7.15 hod. do 17.00 hod. vypnutý elektrický proud. Školní jídelna tak bude mimo provoz, stejně jako budova ZŠ i MŠ (topení, voda).
Výuka bude znovu zahájena ve čtvrtek 5. 10. 2017.
V samém začátku školního roku 2017/2018 Vám byla rovněž poskytnuta informace (dokument Organizace školního roku 2017/2018) o ředitelském volnu vyhlášeném na den 29. 9. 2017, a to z důvodu celodenního vzdělávání pedagogů školy (ZŠ, MŠ, ŠD).
Děkuji za pochopení.
Ing. Jaroslav Kindl, ředitel školy V Sojovicích 21. 9. 2017
Aktuality – nástěnka – 30. 8. 2017
Slavnostní zahájení školního roku 2017/2018
Vážení rodiče,
přípravný týden nového školního roku 2017/2018 je v plném proudu, a protože jsme v těchto dnech definitivně uzavřeli personální obsazení školy pro nadcházející školní rok, je čas podat Vám prvotní informaci k samotnému slavnostnímu zahájení nového školního roku. V PO 4. 9. 2017 od 7.30 hod. zahájí nový školní rok ve svých kmenových třídách třídní učitelé s žáky II., III. a IV. (4.+5. roč.) třídy.
Slavnostní přivítání prvňáčků je nachystáno ve stejné režii jako v loňském roce – tzn. také přímo v kmenové učebně I. třídy v 1. patře budovy (učebna naproti schodišti), a to od 9 hod., tak, aby přivítání mohli být fyzicky přítomni též ředitel školy s paní zástupkyní. Bezprostředně poté proběhne informativní schůzka s Vámi, rodiči prvňáčků, které se v jejím úvodu účastni též vedení školy. Srdečně Vás, vážení rodiče, na toto slavnostní přivítání zveme a těšíme se na Vás.
V sekcích „Základní škola“ a „Mateřská škola“ budou na webových stránkách školy zveřejněny informace o třídních učitelích jednotlivých tříd ZŠ a MŠ i o ostatních vyučujících a pedagogických pracovnících školy.
Ing. Jaroslav Kindl, ředitel školy
Informace pro rodiče budoucích prvňáčků
Vážení rodiče,
informativní schůzka, na níž Vám bude mj. představena TU I. třídy pro školní rok 2017/2018, se uskuteční v PO, 4. 9. 2017, bezprostředně po slavnostním zahájení nového školního roku.
Ing. Jaroslav Kindl, ředitel školy
V Sojovicích 25. 7. 2017
Informace pro rodiče – přeplatky stravného 2016-2017, prázdninový provoz 2016-2017 v MŠ, výše stravného + úplata v MŠ a ŠD 2017-2018
Vážení rodiče,
na internetových stránkách školy máte v sekcích ZŠ, MŠ a ŠJ umístěné informace o výši stravného a úplaty v MŠ a ŠD pro školní rok 2017/2018; v sekci MŠ máte umístěnou informaci o prázdninovém provozu MŠ (červenec – srpen 2017); v sekci ŠJ je od vedoucí ŠJ, paní J. Kropáčkové, umístěná informace o přeplatcích stravného za školní rok 2016/2017.
Ing. Jaroslav Kindl, ředitel školy V Sojovicích 27. 6. 2017

Základní a mateřská škola Sojovice

obrázek
Vítáme Vás na internetových stránkách Základní školy a mateřské školy Sojovice okres Mladá Boleslav.

RYCHLÝ KONTAKT

Telefon

obrázek
ZŠ:326 921 150
MŠ:326 921 138

ŠKOLNÍ AKCE

Základní škola Sojovice

obrázek
Zde naleznete přehled školních akcí pro rok 2015/2016

Mateřská škola Sojovice

obrázek
Zde naleznete přehled akcí Mateřské školy pro rok 2015/2016

Created by © 2014 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek webdesign