Login

2. třída

Třídní vzdělávací program Motýlci -

 

                       MOTÝLCI

„My jsme děti, hodné děti, my chodíme do školky,

Hrajeme si, povídáme, půjčujeme pastelky.

Stavíme a montujeme, všechno spolu zvládáme,

Šikovní a zvědaví jsme, MOTÝLCI si říkáme.


Třída: 2. třída Motýlci

 Školní rok: 2017/2018

Třídní učitelka:  Vladislava Novotná

 Učitelka: Eva Svobodová

 

Děti se učí především tomu, v čem žijí!

Žije-li dítě v prostředí výtek,naučí se odsuzovat.

Žije-li dítě v prostředí posměchu,naučí se být plaché.

Žije-li dítě v prostředí nepřátelství,naučí se útočit.

Žije-li dítě v prostředí zahanbování,naučí se cítit se provinile.

Žije-li dítě v prostředí tolerance,naučí se být trpělivé.

Žije-li dítě v prostředí povzbuzování,naučí se důvěřovat si.

Žije-li dítě v prostředí chvály,naučí se oceňovat.

Žije-li dítě v prostředí slušnosti,naučí se být čestné.

Žije-li dítě v prostředí bezpečí,naučí se věřit.

Žije-li dítě v prostředí spokojenosti,naučí se mít rádo.

Žije-li dítě v prostředí přátelství,naučí se být rádo na světě.     

 

Název obsahu vzdělávání:  Objevujeme svět kolem nás

 


 

 

Téma, kterým se zabýváme:

 VIII.     

  1. VIII.       Letní radovánky na louce i ve vodě

Integrovaný blok obsahuje události a děje, které dítě obklopují v posledních měsících v MŠ. Oslava Dne matek – výroba dárečků pro maminku, oslava Dne dětí, seznámení se s právy dítěte, fotografování, spaní předškoláků v Mš, školní výlet a karnevalové rozloučení se školním rokem a s dětmi, které odchází do školy.

Navrhovaná podtémata:

  1. Na silnici bezpečně
  2. Maminky slaví svátek
  3. Zvířátka a jejich mláďátka
  4. Bez práce nejsou koláče
  5. Děti mají svátek
  6. Co se děje v trávě
  7. Co už umím a znám
  8. Letní radovánky na louce i ve vodě

 

Dílčí vzdělávací cíle 

-          osvojení si poznatků a dovedností důležitých k podpoře zdraví, bezpečí, osobní pohody i pohody prostředí

-          vytváření zdravých životních návyků a postojů jako základů zdravého životního stylu

-          rozvoj a kultivace mravního i estetického vnímání, cítění a prožívání

-           poznávání sebe sama, rozvoj pozitivních citů ve vztahu k sobě (uvědomění si vlastní identity, získání sebevědomí, sebedůvěry, osobní spokojenosti)

-          osvojení si některých poznatků a dovedností, které předcházejí čtení i psaní, rozvoj zájmu o psanou podobu jazyka i další formy sdělení verbální i neverbální (výtvarné, hudební, pohybové, dramatické)

-          seznamování se světem lidí, kultury a umění, osvojení si základních poznatků o prostředí, v němž dítě žije

-          rozvoj schopnosti žít ve společenství ostatních lidí (spolupracovat, spolupodílet se), přináležet k tomuto společenství (ke třídě, k rodině, k ostatním dětem) a vnímat a přijímat základní hodnoty v tomto společenství uznávané

-          ochrana osobního soukromí a bezpečí ve vztazích s druhými dětmi i dospělými

-          vytváření prosociálních postojů (rozvoj sociální citlivosti, tolerance, respektu, přizpůsobivosti apod.)

-          seznamování s místem a prostředím, ve kterém dítě žije, a vytváření pozitivního vztahu k němu

-          vytváření elementárního povědomí o širším přírodním, kulturním i technickém prostředí

-          rozvoj úcty k životu ve všech jeho formách

 

Vzdělávací nabídka

-          komentování zážitků a aktivit, vyřizování vzkazů a zpráv (děti plní úkoly, vyřizují vzkazy při pohybových hrách i při činnostech v MŠ)

-          dětem je věnována dostatečná pozornost k rozvoji dovedností předcházejících čtení a psaní (přístup ke knihám, rozhovor vedený nad knihou)

-          motivovaná manipulace s předměty, zkoumání jejich vlastností

-          hry a praktické činnosti uvádějící dítě do světa lidí, jejich občanského života a práce (využívání praktických ukázek z okolí dítěte – návštěva firem a institucí sídlících v obci, tematické hry seznamující dítě s různými druhy zaměstnání, řemesel a povolání, s různými pracovními činnostmi a pracovními předměty, praktická manipulace s některými pomůckami a nástroji, provádění jednoduchých pracovních úkonů a činností apod.)

-          jaké profese – jaká povolání můžeme potkat v naší obci? Rozhovory s pracovnicí na poště, na úřadě, v obchodě, kadeřnicí...

-          praktické činnosti, na jejichž základě se dítě seznamuje s různými přírodními i umělými látkami a materiály ve svém okolí a jejichž prostřednictvím získává zkušenosti s jejich vlastnostmi (praktické pokusy, zkoumání, manipulace s různými materiály a surovinami)

-          aktivity podporující uvědomování si vztahů mezi lidmi (kamarádství, přátelství, vztahy mezi oběma pohlavími, úcta ke stáří apod.) – např. pozdravit staršího při pobytu venku.

-          výroba dárku pro  maminku (srdíčkové přání , srdíčko ze sádry a kamínků)

-          smyslové hry, nejrůznější činnosti zaměřené na rozvoj a cvičení postřehu a vnímání, zrakové a sluchové paměti, koncentrace pozornosti apod.

-          Hra na přání – kutálení s kouzelným míčem, kdo ho chytí, vysloví své přání

-          vyrábění z barevného papíru – hmyz – překládání dle nápodoby, stříhání, lepení

-          grafomotorické a pracovní listy

-          hry a situace, kde se dítě učí chránit soukromí a bezpečí své i druhých (poučení z pohádek např. O neposlušných kůzlátkách, O Budulínkovi, O Smolíčkovi)

-          hry zaměřené k poznávání a rozlišování různých společenských rolí (dítě, dospělý, rodič, učitelky, role dané pohlavím, herní role) a osvojování si rolí, do nichž se dítě přirozeně dostává (během každodenních činností dítěte)

-         

-          dne 16. 5. fotografování tříd v MŠ

 

-          dne 1. 6. oslava Dne dětí v MŠ na školní zahradě

-          dne 6. 6. výlet autobusem - Řepařská drážka Kolín

-          dne 21. 6. se uskuteční spaní předškoláků v MŠ 

-          dne 26. 6. Maškarní rozloučení  se školním rokem a s dětmi, které odchází do základní školy

Očekávané kompetence

-          chovat se zdvořile, vážit si práce a úsilí druhých lidí

-          mít povědomí o občanském životě a práci lidí

-          prožívat radost ze zvládnutého a poznaného

-          samostatně formulovat myšlenky, nápady, pocity

-          vyjadřovat své prožitky, pocity a nálady různými prostředky (řečovými, výtvarnými, hudebními, pohybovými, dramatickými)

-          vynaložit určité úsilí pro radost své rodiny

-          samostatně zformulovat své přání ke Dni dětí a také vyjádřit výtvarně

-          vnímat, že svět je pestrý, rozmanitý a má svůj řád

-          chovat se kultivovaně v dopravním prostředku

-          vést rozhovor (naslouchat druhým, vyčkat, až druhý dokončí myšlenku, sledovat řečníka i obsah, ptát se)

 

 

 

 

 

 

 

 

NÁSTĚNKA

Informace pro rodiče žákůVážení rodiče,

oznamuji Vám, že na den 29. 6. 2018 jsem vyhlásil ředitelské volno, a to z důvodu provedení dílčí inventarizace v ZŠ ke dni 30. 6. 2018. Žákům ZŠ bude předáno vysvědčení ve čtvrtek, 28. 6. 2018, od 7:30 hod., při slavnostním zakončení školního roku 2017/2018.
Mateřská škola bude 29. 6. 2018 v provozu.

S pozdravem
Ing. Jaroslav Kindl, ředitel školy
Informace pro rodiče žáků – pořad ke Dni matek

Vážení rodiče,
ve čtvrtek 10. 5. 2018 od 16.30 hod. se v tělocvičně školy uskuteční vystoupení žáků školy ke Dni matek. Čeká na Vás pásmo písniček, básniček a tanečních vystoupení žáků naší školy. Všichni jste srdečně zváni.
Ing. Jaroslav Kindl, ředitel školy
V Sojovicích 10. 5. 2018
Vážení rodiče, z organizačních důvodů (nemoc vyučující) jsem rozhodl o posunutí termínu Dne otevřených dveří v ZŠ z 22. 3. na 5. 4. 2018. V MŠ zůstává termín beze změny, tj. 22. 3. 2018. Děkuji za pochopení.
Jaroslav Kindl, ředitel školy
ZŠ a MŠ Sojovice přijme od 3. dubna 2018 zaměstnance na pozici kuchař/kuchařka, a to na celý úvazek. Bližší informace na tel. 326921150/720999873.
Jaroslav Kindl, ředitel školy
Vážení rodiče,

ZŠ Sojovice vás srdečně zve na Jarní jarmark, který se bude konat ve dnech 26. - 28. března 2018 v přízemí školní budovy, kde si v době od 15:15 do 16:15 budete moci zakoupit krásné jarní i velikonoční výrobky, které pro vás vyrobily děti ze ŠD.
S pozdravem a přáním pěkného dne
Veronika Křížová, DiS.
Vážení rodiče,
v sekci ZŠ je pro Vás připravena informace o Dni otevřených dveří v ZŠ a MŠ Sojovice a rovněž zde naleznete kompletní dokumentaci i podrobné informace k zápisu dětí do 1. ročníku ZŠ.
Ing. Jaroslav Kindl, ředitel školy V Sojovicích 14. 3. 2018
Informace pro rodiče dětí v MŠ – třída Ptáčata

Vážení rodiče,
29. 9. 2017 mi paní učitelka Bc. Deborah Musilová oznámila, že se přihlásila do konkurzu na ředitelku MŠ v obci Kochánky. V průběhu krátkého a věcného rozhovoru mi sdělila, že:
1. toto rozhodnutí neučinila kvůli mé osobě,
2. je momentálně ve zdejší MŠ velmi spokojená,
3. konkurz vnímá jako určitou výzvu a šanci uplatnit a zúročit svou desetiletou pedagogickou praxi i odbornou kvalifikaci v nové pozici ředitelky školy.
Stručně jsem se k celé záležitosti vyjádřil ve smyslu, že tomuto rozhodnutí paní učitelky - i pohnutkám, které ji k němu vedly – rozumím a chápu jej. Na závěr rozhovoru jsem paní učitelce popřál úspěch v konkurzním řízení.
Konkurz se konal koncem října a počátkem listopadu mi paní učitelka Musilová oznámila, že byla v konkurzním řízení úspěšná a bude jmenovaná ředitelkou MŠ Kochánky. Pogratuloval jsem jí. A aby mohla na novém pracovišti nastoupit k zřizovatelem požadovanému termínu 17. 11. 2017, vyšel jsem paní učitelce vstříc a navrhl jí, aby mi adresovala žádost o rozvázání pracovního poměru dohodou k termínu 16. 11. 2017 a garantoval jsem jí kladné vyřízení této žádosti. To jsem také učinil.
Od pondělí 20. 11. 2017 bude v MŠ na pozici druhé učitelky ve třídě Ptáčat působit paní učitelka Veronika Kropáčková.

Ing. Jaroslav Kindl, ředitel školy V Sojovicích 14. 11. 2017
Informace pro rodiče dětí a žáků ZŠ a MŠ Sojovice
ŘEDITELSKÉ VOLNO – 4. 10. 2017


Vážení rodiče,
ředitel školy se rozhodl vyhlásit na den 4. 10. 2017 ředitelské volno.
Důvodem tohoto rozhodnutí je skutečnost, že v uvedený den bude v obou objektech školy (ZŠ čp. 88 i MŠ čp. 166) od v době od 7.15 hod. do 17.00 hod. vypnutý elektrický proud. Školní jídelna tak bude mimo provoz, stejně jako budova ZŠ i MŠ (topení, voda).
Výuka bude znovu zahájena ve čtvrtek 5. 10. 2017.
V samém začátku školního roku 2017/2018 Vám byla rovněž poskytnuta informace (dokument Organizace školního roku 2017/2018) o ředitelském volnu vyhlášeném na den 29. 9. 2017, a to z důvodu celodenního vzdělávání pedagogů školy (ZŠ, MŠ, ŠD).
Děkuji za pochopení.
Ing. Jaroslav Kindl, ředitel školy V Sojovicích 21. 9. 2017
Aktuality – nástěnka – 30. 8. 2017
Slavnostní zahájení školního roku 2017/2018
Vážení rodiče,
přípravný týden nového školního roku 2017/2018 je v plném proudu, a protože jsme v těchto dnech definitivně uzavřeli personální obsazení školy pro nadcházející školní rok, je čas podat Vám prvotní informaci k samotnému slavnostnímu zahájení nového školního roku. V PO 4. 9. 2017 od 7.30 hod. zahájí nový školní rok ve svých kmenových třídách třídní učitelé s žáky II., III. a IV. (4.+5. roč.) třídy.
Slavnostní přivítání prvňáčků je nachystáno ve stejné režii jako v loňském roce – tzn. také přímo v kmenové učebně I. třídy v 1. patře budovy (učebna naproti schodišti), a to od 9 hod., tak, aby přivítání mohli být fyzicky přítomni též ředitel školy s paní zástupkyní. Bezprostředně poté proběhne informativní schůzka s Vámi, rodiči prvňáčků, které se v jejím úvodu účastni též vedení školy. Srdečně Vás, vážení rodiče, na toto slavnostní přivítání zveme a těšíme se na Vás.
V sekcích „Základní škola“ a „Mateřská škola“ budou na webových stránkách školy zveřejněny informace o třídních učitelích jednotlivých tříd ZŠ a MŠ i o ostatních vyučujících a pedagogických pracovnících školy.
Ing. Jaroslav Kindl, ředitel školy
Informace pro rodiče budoucích prvňáčků
Vážení rodiče,
informativní schůzka, na níž Vám bude mj. představena TU I. třídy pro školní rok 2017/2018, se uskuteční v PO, 4. 9. 2017, bezprostředně po slavnostním zahájení nového školního roku.
Ing. Jaroslav Kindl, ředitel školy
V Sojovicích 25. 7. 2017
Informace pro rodiče – přeplatky stravného 2016-2017, prázdninový provoz 2016-2017 v MŠ, výše stravného + úplata v MŠ a ŠD 2017-2018
Vážení rodiče,
na internetových stránkách školy máte v sekcích ZŠ, MŠ a ŠJ umístěné informace o výši stravného a úplaty v MŠ a ŠD pro školní rok 2017/2018; v sekci MŠ máte umístěnou informaci o prázdninovém provozu MŠ (červenec – srpen 2017); v sekci ŠJ je od vedoucí ŠJ, paní J. Kropáčkové, umístěná informace o přeplatcích stravného za školní rok 2016/2017.
Ing. Jaroslav Kindl, ředitel školy V Sojovicích 27. 6. 2017

Základní a mateřská škola Sojovice

obrázek
Vítáme Vás na internetových stránkách Základní školy a mateřské školy Sojovice okres Mladá Boleslav.

RYCHLÝ KONTAKT

Telefon

obrázek
ZŠ:326 921 150
MŠ:326 921 138

ŠKOLNÍ AKCE

Základní škola Sojovice

obrázek
Zde naleznete přehled školních akcí pro rok 2015/2016

Mateřská škola Sojovice

obrázek
Zde naleznete přehled akcí Mateřské školy pro rok 2015/2016

Created by © 2014 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek webdesign