Login

2. třída

Třídní vzdělávací program Motýlci -

 

                       MOTÝLCI

„My jsme děti, hodné děti, my chodíme do školky,

Hrajeme si, povídáme, půjčujeme pastelky.

Stavíme a montujeme, všechno spolu zvládáme,

Šikovní a zvědaví jsme, MOTÝLCI si říkáme.


Třída: 2. třída Motýlci

 Školní rok: 2017/2018

Třídní učitelka:  Vladislava Novotná

 Učitelka: Eva Svobodová

 

Děti se učí především tomu, v čem žijí!

Žije-li dítě v prostředí výtek,naučí se odsuzovat.

Žije-li dítě v prostředí posměchu,naučí se být plaché.

Žije-li dítě v prostředí nepřátelství,naučí se útočit.

Žije-li dítě v prostředí zahanbování,naučí se cítit se provinile.

Žije-li dítě v prostředí tolerance,naučí se být trpělivé.

Žije-li dítě v prostředí povzbuzování,naučí se důvěřovat si.

Žije-li dítě v prostředí chvály,naučí se oceňovat.

Žije-li dítě v prostředí slušnosti,naučí se být čestné.

Žije-li dítě v prostředí bezpečí,naučí se věřit.

Žije-li dítě v prostředí spokojenosti,naučí se mít rádo.

Žije-li dítě v prostředí přátelství,naučí se být rádo na světě.     

 

Název obsahu vzdělávání:  Objevujeme svět kolem nás

 


 

 

Téma, kterým se zabýváme:

 

II.      Podzimní čarování skřítků Podzimníčků

Integrovaný blok zaměřený na krásy podzimu, obsahuje události a děje související se změnami v přírodě. Chodíme na vycházky a pozorujeme, jak nám skřítkové vybarvují přírodu, těšíme se z nabídky činností, které jsou s tímto obdobím spojené (sbírání přírodnin a jejich použití ke hře i k pracovním činnostem). Naučíme se rozeznávat některé stromy, plody, ovoce a zeleninu. Průběžně se vracíme ke společně vytvořeným pravidlům. Děti také seznámíme se státními symboly v rámci oslavy státního svátku vzniku České republiky. Důležitou součástí bude pokračování v adaptačním procesu u nových dětí.

 

Návrhy podtémat:

  1. Jak chutná podzim – ovocný a zeleninový týden
  2. Kam poletí dráček Mráček
  3. Pohádkový týden ježka Bodlinky
  4. Naše Země slaví svátek

 

Dílčí vzdělávací cíle

-          osvojení si poznatků a dovedností důležitých k podpoře zdraví, bezpečí, osobní pohody i pohody prostředí 

-          rozvoj a užívání všech smyslů

-          rozvoj komunikativních dovedností (verbálních i neverbálních) a kultivovaného projevu

-          rozvoj tvořivosti (tvořivého myšlení, řešení problémů, tvořivého sebevyjádření)

-          rozvoj interaktivních a komunikativních dovedností verbálních i neverbálních

-          seznamování s místem a prostředím, ve kterém dítě žije, a vytváření pozitivního vztahu k němu

 

Nabídka činností

-          při pobytu venku pozorování prací na poli, podzimní sklizně všeho, co příroda přinesla

-          hry a praktické úkony procvičující orientaci v prostoru

-          sbírání přírodnin a jejich následné využití ke hře a k tvořivým činnostem (prostorové koláže z přírodnin, domek pro skřítky Podzimníčky)

-          hry a činnosti, které vedou děti k ohleduplnosti k druhému, k ochotě rozdělit se s ním, půjčit hračku, střídat se, pomoci mu, ke schopnosti vyřešit vzájemný spor apod.

-          hry a činnosti, které rozvíjí vnímání a rozlišování pomocí všech smyslů (sluchově rozlišovat zvuky a tóny, zrakově rozlišovat tvary plodů, rozlišovat vůně, chutě, vnímat hmatem apod.). To vše procvičíme při podzimní hostině s domácími výpěstky. Na procvičení rozlišování zvuků lze využít CD s nahranými zvuky.

-          při všech činnostech se učitelka ujišťuje, zda děti rozumí všem slovům a zda děti umí pojmenovat většinu toho, čím jsou obklopeny

-          vyvinout volní úsilí, soustředit se na činnost a její dokončení – pracovní listy tématicky zaměřené

-          osvojení si elementárních poznatků, schopností a dovedností důležitých pro navazování a rozvíjení vztahů dítěte k druhým lidem

-          podpořit děti v samostatnosti při vykonávání jednoduchých pracovních a sebeobslužných činnostech (péče o sebe, o své osobní věci, úklid hraček a pomůcek..)

-          při vycházkách do okolí si vyprávět o přírodě, aby děti pochopily, že změny způsobené lidskou činností mohou prostředí chránit a zlepšovat, ale také poškozovat a ničit

-          pomáhat pečovat o okolní životní prostředí (dbát o pořádek a čistotu, nakládat vhodným způsobem s odpady, starat se o rostliny, spoluvytvářet pohodu prostředí, chránit přírodu v okolí, živé tvory apod.) → seznámení s krabicí na třídění papíru

-          výroba panáčků z brambor – zdobení přírodninami

-          poslech pohádek „O veliké řepě, O Koblížkovi“ dramatizace pohádek s využitím převleků (pohádkových čepiček)

-          Kam poletí dráček Mráček – artefiletika, děti si předávají klubíčko a přitom sdělují, kam drak poletí, na koberci vznikne síť, z kterých děti tvoří své dráčky pomocí látek a přírodnin

-          výroba jednoduchého draka z papíru, při vhodném počasí – Drakiáda – společné pouštění draků i s rodiči

-           lokomoční pohybové činnosti –  hra na „Vítr a draci“,orientace v prostoru – děti jsou rozptýlené po třídě a létají jako draci za pasem mají ocas (z krepového papíru), když vítr dořekne říkanku „Honí se vítr, honí se mraky, jestli se neschováš, chytne Tě taky“, tak se děti schovávají do předem určených domečků. 

-          seznámení s novými pojmy jako Česká republika, vlajka, státní znak, přiblížení dětem pomocí obrázků, prohlížení knih, vyprávět zjednodušený příběh O Bruncvíkovi

-          vybarvování předkreslené státní vlajky

-          didaktická hra na barvy:  „Hledám, hledám, co mám znát, pojďte děti pomáhat.
Do všech koutů zajdi, co je červené mi najdi.",  Pan Čáp ztratil čepičku.

 

Očekávané kompetence

-          přirozeně a bez zábran komunikovat s druhým dítětem

-          zvládnout základní pohybové dovednosti a prostorovou orientaci, vědomě napodobit pohyb podle vzoru

-          u starších dětí předpokládáme zvládnutí sebeobsluhy i jednoduchých pracovních úkonů

-          vědomě využívat všech smyslů

-          vyjadřovat svou představivost v tvořivých činnostech, zachytit a vyjádřit své prožitky výtvarně, hudebně pohybovou improvizací a hrou na tělo

-          uvědomovat si svou samostatnost, zaujímat vlastní názory a vyjadřovat je

-          všímat si a vnímat změny v přírodě

-          reprodukovat pohádku a zvládnout jednoduchou dramatickou úlohu

-          sladit pohyb s rytmem a hudbou

-          rozeznat některé druhy rostlin a stromů, rozdíly mezi jehličnatými a listnatými

-          poznat zeleninu, ovoce podle vzhledu, chuti, vůně, podle hmatu, chápat význam pro zdraví člověka

-          umět se orientovat v prostoru, chápat prostorové pojmy před, za, pod, atd.

-          snažit se o vyjádření hudby pohybem, vnímat hudbu

-          uvědomovat si, co je zdravé a co škodí

-          při rozhovorech a diskuzích počkat, až druhý domluví

-          zvládat běžné způsoby pohybu v různém prostředí (překonávat různé překážky, pohybovat se ve dvojicích, ve vázané řadě, ve skupině dětí)

-          zvládat jemnou motoriku – správně zacházet s výtvarným materiálem a pomůckami

-          pracovat ve skupině – umět se vzájemně domluvit a tolerovat se, ovládat se

-          řešit problémy a úkoly – labyrinty, pracovní listy

-          být citlivé ve vztahu k přírodě i k ostatním dětem

-          naučit se zpaměti krátké texty básní a písní s podzimní tematikou (Foukej, foukej větříčku, Draku, vyleť výš, Koulelo se červené jablíčko, Pod naším okýnkem, taneček mazurka Měla babka, Drak, Koulela se ze dvora, Cos to Janku, cos to sněd....)

NÁSTĚNKA

Informace pro rodiče dětí a žáků

Vážení rodiče,
oznamuji Vám, že na ÚTERÝ 9. 10. 2018 jsem vyhlásil ředitelské volno, a to z důvodu celodenního výpadku elektrického proudu v obci Sojovice. Mimo provoz tak budou všechny součásti školy, tj. ZŠ, MŠ, ŠD i ŠJ. Pravidelný provoz bude obnoven ve STŘEDU 10. 10. 2018.

O situaci jsem informoval zřizovatele školy. Zpráva je též umístěna na webových stránkách školy (kalendář akcí a nástěnka).

S pozdravem
Ing. Jaroslav Kindl, ředitel školy
Vážení rodiče,
aktuální informace o výši stravného, úplatě za mateřskou školu a školní družinu pro školní rok 2018/2019 jsou pro vás souhrnně uvedeny v dokumentu "Vnitřní řád ŠJ" , který naleznete na našich stránkách v sekci Školní jídelna. Jen informuji, že výše všech uvedených plateb zůstává od poslední úpravy (k 1. 1. 2018) beze změny.
Ing. Jaroslav Kindl, ředitel školy
Vážení rodiče, milé děti,
čas je neúprosný a nenechá se zastavit....zasloužené dva měsíce prázdnin se - ať chceme či nechceme - stanou za pár desítek hodin minulostí a otevřeme a začneme psát první stránku nového školního roku s označením 2018/2019....
Slavnostní zahájení nového školního roku se v ZŠ a MŠ Sojovice uskuteční následovně:
žáci 2. až 5. ročníku přivítají, spolu se svými třídními učiteli i s dalšími pedagogy školy, nový školní rok od 7.30 hod. do cca 8.30 hod.; pro naše prvňáčky se, spolu s rodiči, otevře škola k slavnostnímu zahájení v 8.45 hod. (cca do 9.30 hod.).
Vzhledem k celkovému počtu žáků (55 v 1. - 5. ročníku) budeme ve školním roce 2018/2019 školou trojtřídní, se spojenými ročníky 1. + 2. a 3. + 4. Žáci 5. ročníku budou absolvovat výuku samostatně.
Složení pedagogického sboru, třídní učitele a ostatní vyučující v jednotlivých třídách I., II. a III. najdete v sekci ZŠ na našich webových stránkách.
Při slavnostním zahájení obdrží všichni žáci od svých třídních učitelů (mj.) zápisové lístky do školní družiny a přihlášky ke stravování, které přinesou hned druhý den zpět do školy (od úterý 4. 9. již bude pro žáky fungovat školní družina i školní jídelna), a také obdrží dokument pro vás, rodiče, "Organizace školního roku 2018/2019", ve kterém naleznete základní a důležité informace k organizaci nadcházejícího školního roku.
Mateřská škola bude i v roce 2018/2019 fungovat beze změny.
Za zaměstnance školy: Ing. Jaroslav Kindl, ředitel školy

Základní a mateřská škola Sojovice

obrázek
Vítáme Vás na internetových stránkách Základní školy a mateřské školy Sojovice okres Mladá Boleslav.

RYCHLÝ KONTAKT

Telefon

obrázek
ZŠ:326 921 150
MŠ:326 921 138

ŠKOLNÍ AKCE

Základní škola Sojovice

obrázek
Zde naleznete přehled školních akcí pro rok 2015/2016

Mateřská škola Sojovice

obrázek
Zde naleznete přehled akcí Mateřské školy pro rok 2015/2016

Created by © 2014 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek webdesign