Login

2. třída

Třídní vzdělávací program Motýlci -

 

                       MOTÝLCI

„My jsme děti, hodné děti, my chodíme do školky,

Hrajeme si, povídáme, půjčujeme pastelky.

Stavíme a montujeme, všechno spolu zvládáme,

Šikovní a zvědaví jsme, MOTÝLCI si říkáme.


Třída: 2. třída Motýlci

 Školní rok: 2017/2018

Třídní učitelka:  Vladislava Novotná

 Učitelka: Eva Svobodová

 

Děti se učí především tomu, v čem žijí!

Žije-li dítě v prostředí výtek,naučí se odsuzovat.

Žije-li dítě v prostředí posměchu,naučí se být plaché.

Žije-li dítě v prostředí nepřátelství,naučí se útočit.

Žije-li dítě v prostředí zahanbování,naučí se cítit se provinile.

Žije-li dítě v prostředí tolerance,naučí se být trpělivé.

Žije-li dítě v prostředí povzbuzování,naučí se důvěřovat si.

Žije-li dítě v prostředí chvály,naučí se oceňovat.

Žije-li dítě v prostředí slušnosti,naučí se být čestné.

Žije-li dítě v prostředí bezpečí,naučí se věřit.

Žije-li dítě v prostředí spokojenosti,naučí se mít rádo.

Žije-li dítě v prostředí přátelství,naučí se být rádo na světě.     

 

Název obsahu vzdělávání:  Objevujeme svět kolem nás

 


 

 

Téma, kterým se zabýváme:

 VII.      Víla Vesna probouzí přírodu

Události a děje spojené se změnami v přírodě. Poznávání zákonitostí přírody a života. Pozorování prvních jarních poslů ze světa rostlin i zvířat nám poskytne spoustu témat a zábavy, kterou budeme tvůrčím způsobem vyjadřovat a realizovat. Řada činností bude přenášena ven, zahrada nabídne činnosti spojené s pohybem a experimentováním. Během tohoto časového období se připravíme na velikonoční svátky (připomeneme si lidové zvyky) a během oslav Dne Země si upevníme sounáležitost s živou a neživou přírodou. Během tohoto bloku bude často zapojena do našich akcí i širší veřejnost (rodiče, prarodiče a starší kamarádi ze školy...). Jedná se o akce Vynášení Moreny, Týden s knihou, Den Země...( akce Vynášení Morany bude z důvodu výstavby nového mostu letos zrušena pro veřejnost, vzhledem k bezpečnosti)

Navrhovaná podtémata:

  1. Víla Vesna a její pomocníčci probouzejí přírodu
  2. Plav Moreno, plav, víc se nenavrať!
  3. Hody, hody, doprovody
  4. Zvířátka a jejich mláďátka
  5. Týden s knihou
  6. Slavíme Den Země
  7. Těšíme se do školy

 

Dílčí vzdělávací cíle

-          rozvoj a užívání všech smyslů

-          osvojení si některých poznatků a dovedností, které předcházejí čtení i psaní, rozvoj zájmu o psanou podobu jazyka i další formy sdělení verbální i neverbální (výtvarné, hudební, pohybové, dramatické)

-          rozvoj komunikativních dovedností (verbálních i neverbálních) a kultivovaného projevu

-          vytváření základů pro práci s informacemi

-          rozvoj poznatků, schopností a dovedností umožňujících pocity, získané dojmy a prožitky vyjádřit

-          rozvoj kooperativních dovedností

-          vytváření povědomí o existenci ostatních kultur a národností, poznávání jiných kultur

-          vytvoření základů aktivních postojů ke světu, k životu, pozitivních vztahů ke kultuře a umění, rozvoj dovedností umožňujících tyto vztahy a postoje vyjadřovat a projevovat

-          vytvoření povědomí o vlastní sounáležitosti se světem, s živou a neživou přírodou, lidmi, společností, planetou Zemí

-          pochopení, že změny způsobené lidskou činností mohou prostředí chránit a zlepšovat, ale také poškozovat a ničit

Nabídka činností

-          přivítání jara – výroba „jarní víly Vesny“ – prostorová loutka, společná práce, malování, tiskání,  koláž

-          přímé pozorování přírodních, kulturních i technických objektů i jevů v okolí dítěte, rozhovor o výsledku pozorování – Jak se mění příroda a počasí na jaře (vzdělávací činnosti u magnetické a interaktivní tabule)

-          seznámení se zvířátky a jejich mláďátky, návštěva  místní rodinné farmy

-          běžné verbální i neverbální komunikační aktivity dítěte s druhým dítětem i s dospělým

-          praktické činnosti, na jejichž základě se dítě seznamuje s různými přírodními i umělými látkami a materiály ve svém okolí a jejichž prostřednictvím získává zkušenosti s jejich vlastnostmi (praktické pokusy, zkoumání, manipulace s různými materiály a surovinami)

-          poslech pohádek vyprávěné veřejností zapojených do projektu, reprodukce pohádek, kreslení pohádek – výroba knihy z pohádek vyprávěných v projektu „Týden s knihou“  (9.4 – 13.4.)

-          napodobování symbolů, tvarů, (pracovní listy)

-          práce s knihami, encyklopediemi, obrazovým materiálem a dalšími médii s tématikou Země, lidé různých kultur a národností

-          rozhovor nad obrázky, popis obrázků

-          činnosti zaměřené na poznávání jednoduchých obrazně znakových systémů (písmena, číslice, piktogramy, symboly, obrazce)

-          seznámení s prvními posly jara a ostatními květinami, hry básničky, rozpočitadlo, výtvarné činnosti zachycující jarní přírodu

-          příprava na velikonoční svátky, výzdoba (práce s barevnými papíry, stříhání, lepení), kraslice, koledy

-          Zajíčkova koleda – hry na zahradě pro všechny děti, hledání velikočních zajíčků

-          spontánní hra, volné hry a experimenty s materiálem a předměty (setí obilí na Velikonoce, výroba ručního papíru – rozhovor na téma recyklace, pokusy se semínky)

-          činnosti přispívající k péči o životní prostředí (oslava Dne Země), k péči o školní prostředí (školní zahradu a blízké okolí)

 

Očekávané kompetence

-          umět reprodukovat pohádku, zachytit její příběh výtvarně

-          pozorovat a vnímat proměny v přírodě – příchod jara

-          příchod jara vítat úklidem v přírodě – jarní úklid

-          učit se třídit odpady, uplatňovat hygienické návyky při manipulaci s odpady

-          získat poznatky o materiálech (papír, sklo, plast, železo)

-          prakticky pečovat o své okolí - podílet se na výzdobě školy

-          rozlišovat, co okolní prostředí poškozuje, všímat si nepořádků, upozorňovat na ně

-          zvládat pohyb v nerovném terénu

-          citlivě vnímat příchod každé nové rostlinky – první poslové jara

-          svátky jara Velikonoce chápat jako oslavu přírody

-          vodu, hlínu vnímat jako dar přírody lidem, jako zdroj života

-          být citlivé ve vztahu k živým bytostem, k přírodě i k věcem

-          pozorovat, pečovat a prožívat radost při růstu zaseté rostlinky, pokusy se semínky

-          podílet se na jarních pracích – osázení truhlíků, jarní úklid zahrady

-          vnímat, že jaro je nový život nejen rostlin, ale i zvířátek – narození mláďat

-          mít povědomí o existenci ostatních kultur a národností

 

 

NÁSTĚNKA

Vážení rodiče, z organizačních důvodů (nemoc vyučující) jsem rozhodl o posunutí termínu Dne otevřených dveří v ZŠ z 22. 3. na 5. 4. 2018. V MŠ zůstává termín beze změny, tj. 22. 3. 2018. Děkuji za pochopení.
Jaroslav Kindl, ředitel školy
ZŠ a MŠ Sojovice přijme od 3. dubna 2018 zaměstnance na pozici kuchař/kuchařka, a to na celý úvazek. Bližší informace na tel. 326921150/720999873.
Jaroslav Kindl, ředitel školy
Vážení rodiče,

ZŠ Sojovice vás srdečně zve na Jarní jarmark, který se bude konat ve dnech 26. - 28. března 2018 v přízemí školní budovy, kde si v době od 15:15 do 16:15 budete moci zakoupit krásné jarní i velikonoční výrobky, které pro vás vyrobily děti ze ŠD.
S pozdravem a přáním pěkného dne
Veronika Křížová, DiS.
Vážení rodiče,
v sekci ZŠ je pro Vás připravena informace o Dni otevřených dveří v ZŠ a MŠ Sojovice a rovněž zde naleznete kompletní dokumentaci i podrobné informace k zápisu dětí do 1. ročníku ZŠ.
Ing. Jaroslav Kindl, ředitel školy V Sojovicích 14. 3. 2018
Informace pro rodiče dětí v MŠ – třída Ptáčata

Vážení rodiče,
29. 9. 2017 mi paní učitelka Bc. Deborah Musilová oznámila, že se přihlásila do konkurzu na ředitelku MŠ v obci Kochánky. V průběhu krátkého a věcného rozhovoru mi sdělila, že:
1. toto rozhodnutí neučinila kvůli mé osobě,
2. je momentálně ve zdejší MŠ velmi spokojená,
3. konkurz vnímá jako určitou výzvu a šanci uplatnit a zúročit svou desetiletou pedagogickou praxi i odbornou kvalifikaci v nové pozici ředitelky školy.
Stručně jsem se k celé záležitosti vyjádřil ve smyslu, že tomuto rozhodnutí paní učitelky - i pohnutkám, které ji k němu vedly – rozumím a chápu jej. Na závěr rozhovoru jsem paní učitelce popřál úspěch v konkurzním řízení.
Konkurz se konal koncem října a počátkem listopadu mi paní učitelka Musilová oznámila, že byla v konkurzním řízení úspěšná a bude jmenovaná ředitelkou MŠ Kochánky. Pogratuloval jsem jí. A aby mohla na novém pracovišti nastoupit k zřizovatelem požadovanému termínu 17. 11. 2017, vyšel jsem paní učitelce vstříc a navrhl jí, aby mi adresovala žádost o rozvázání pracovního poměru dohodou k termínu 16. 11. 2017 a garantoval jsem jí kladné vyřízení této žádosti. To jsem také učinil.
Od pondělí 20. 11. 2017 bude v MŠ na pozici druhé učitelky ve třídě Ptáčat působit paní učitelka Veronika Kropáčková.

Ing. Jaroslav Kindl, ředitel školy V Sojovicích 14. 11. 2017
Informace pro rodiče dětí a žáků ZŠ a MŠ Sojovice
ŘEDITELSKÉ VOLNO – 4. 10. 2017


Vážení rodiče,
ředitel školy se rozhodl vyhlásit na den 4. 10. 2017 ředitelské volno.
Důvodem tohoto rozhodnutí je skutečnost, že v uvedený den bude v obou objektech školy (ZŠ čp. 88 i MŠ čp. 166) od v době od 7.15 hod. do 17.00 hod. vypnutý elektrický proud. Školní jídelna tak bude mimo provoz, stejně jako budova ZŠ i MŠ (topení, voda).
Výuka bude znovu zahájena ve čtvrtek 5. 10. 2017.
V samém začátku školního roku 2017/2018 Vám byla rovněž poskytnuta informace (dokument Organizace školního roku 2017/2018) o ředitelském volnu vyhlášeném na den 29. 9. 2017, a to z důvodu celodenního vzdělávání pedagogů školy (ZŠ, MŠ, ŠD).
Děkuji za pochopení.
Ing. Jaroslav Kindl, ředitel školy V Sojovicích 21. 9. 2017
Aktuality – nástěnka – 30. 8. 2017
Slavnostní zahájení školního roku 2017/2018
Vážení rodiče,
přípravný týden nového školního roku 2017/2018 je v plném proudu, a protože jsme v těchto dnech definitivně uzavřeli personální obsazení školy pro nadcházející školní rok, je čas podat Vám prvotní informaci k samotnému slavnostnímu zahájení nového školního roku. V PO 4. 9. 2017 od 7.30 hod. zahájí nový školní rok ve svých kmenových třídách třídní učitelé s žáky II., III. a IV. (4.+5. roč.) třídy.
Slavnostní přivítání prvňáčků je nachystáno ve stejné režii jako v loňském roce – tzn. také přímo v kmenové učebně I. třídy v 1. patře budovy (učebna naproti schodišti), a to od 9 hod., tak, aby přivítání mohli být fyzicky přítomni též ředitel školy s paní zástupkyní. Bezprostředně poté proběhne informativní schůzka s Vámi, rodiči prvňáčků, které se v jejím úvodu účastni též vedení školy. Srdečně Vás, vážení rodiče, na toto slavnostní přivítání zveme a těšíme se na Vás.
V sekcích „Základní škola“ a „Mateřská škola“ budou na webových stránkách školy zveřejněny informace o třídních učitelích jednotlivých tříd ZŠ a MŠ i o ostatních vyučujících a pedagogických pracovnících školy.
Ing. Jaroslav Kindl, ředitel školy
Informace pro rodiče budoucích prvňáčků
Vážení rodiče,
informativní schůzka, na níž Vám bude mj. představena TU I. třídy pro školní rok 2017/2018, se uskuteční v PO, 4. 9. 2017, bezprostředně po slavnostním zahájení nového školního roku.
Ing. Jaroslav Kindl, ředitel školy
V Sojovicích 25. 7. 2017
Informace pro rodiče – přeplatky stravného 2016-2017, prázdninový provoz 2016-2017 v MŠ, výše stravného + úplata v MŠ a ŠD 2017-2018
Vážení rodiče,
na internetových stránkách školy máte v sekcích ZŠ, MŠ a ŠJ umístěné informace o výši stravného a úplaty v MŠ a ŠD pro školní rok 2017/2018; v sekci MŠ máte umístěnou informaci o prázdninovém provozu MŠ (červenec – srpen 2017); v sekci ŠJ je od vedoucí ŠJ, paní J. Kropáčkové, umístěná informace o přeplatcích stravného za školní rok 2016/2017.
Ing. Jaroslav Kindl, ředitel školy V Sojovicích 27. 6. 2017

Základní a mateřská škola Sojovice

obrázek
Vítáme Vás na internetových stránkách Základní školy a mateřské školy Sojovice okres Mladá Boleslav.

RYCHLÝ KONTAKT

Telefon

obrázek
ZŠ:326 921 150
MŠ:326 921 138

ŠKOLNÍ AKCE

Základní škola Sojovice

obrázek
Zde naleznete přehled školních akcí pro rok 2015/2016

Mateřská škola Sojovice

obrázek
Zde naleznete přehled akcí Mateřské školy pro rok 2015/2016

Created by © 2014 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek webdesign