Login

2. třída

Třídní vzdělávací program Motýlci -

 

                       MOTÝLCI

„My jsme děti, hodné děti, my chodíme do školky,

Hrajeme si, povídáme, půjčujeme pastelky.

Stavíme a montujeme, všechno spolu zvládáme,

Šikovní a zvědaví jsme, MOTÝLCI si říkáme.


Třída: 2. třída Motýlci

 Školní rok: 2017/2018

Třídní učitelka:  Vladislava Novotná

 Učitelka: Eva Svobodová

 

Děti se učí především tomu, v čem žijí!

Žije-li dítě v prostředí výtek,naučí se odsuzovat.

Žije-li dítě v prostředí posměchu,naučí se být plaché.

Žije-li dítě v prostředí nepřátelství,naučí se útočit.

Žije-li dítě v prostředí zahanbování,naučí se cítit se provinile.

Žije-li dítě v prostředí tolerance,naučí se být trpělivé.

Žije-li dítě v prostředí povzbuzování,naučí se důvěřovat si.

Žije-li dítě v prostředí chvály,naučí se oceňovat.

Žije-li dítě v prostředí slušnosti,naučí se být čestné.

Žije-li dítě v prostředí bezpečí,naučí se věřit.

Žije-li dítě v prostředí spokojenosti,naučí se mít rádo.

Žije-li dítě v prostředí přátelství,naučí se být rádo na světě.     

 

Název obsahu vzdělávání:  Objevujeme svět kolem nás

 


 

 

Téma, kterým se zabýváme:

VI.      Poznávám sebe a svůj domov

Na začátku nového integrovaného bloku se děti seznámí s lidovým zvykem - Masopustní průvod v naší obci je vždy zakončen karnevalovým rejem v kulturním domě.

Integrovaný blok také zahrnuje události a děje spojené se zdravím, s  poznáváním vlastní identity, svého těla, prožívání emocí a svého domova. Přiměřeným a srozumitelným způsobem působí preventivně proti drogám a závislosti. Zdravý životní styl vede ke zdraví, co je tělíčku prospěšné a co ne. Co dělat když onemocníme? Jak vypadá mé tělo a co je uvnitř. Jak jsme přišli na svět a jak rosteme. Kde žiji, na vesnici nebo ve městě? Na všechny tyto a další otázky budeme hledat společně odpovědi.

 

Navrhovaná podtémata:

  1. Masopustní veselí
  2. Tatínek a maminka, to je moje rodinka
  3. Ve zdravém těle zdravý duch

 

Dílčí vzdělávací cíle 

-          uvědomění si vlastního těla

-          osvojení si poznatků o těle a jeho zdraví, o pohybových činnostech a jejich kvalitě

-          osvojení si poznatků a dovedností důležitých k podpoře zdraví, bezpečí, osobní pohody i pohody prostředí

-          vytváření zdravých životních návyků a postojů jako základů zdravého životního stylu

-          posilování přirozených poznávacích citů (zvídavosti, zájmu, radosti z objevování apod)

-          rozvoj poznatků, schopností a dovedností umožňujících pocity, získané dojmy a prožitky vyjádřit

-          ochrana osobního soukromí a bezpečí ve vztazích s druhými dětmi i dospělými

-          seznamování se světem lidí, kultury a umění, osvojení si základních poznatků o prostředí, v němž dítě žije

-          seznamování s místem a prostředím, ve kterém dítě žije, a vytváření pozitivního vztahu k němu

-          vytváření elementárního povědomí o širším přírodním, kulturním i technickém prostředí, o jejich rozmanitosti, vývoji a neustálých proměnách

 

Vzdělávací nabídka

-          vysvětlíme dětem rozdíl mezi básní a písní, ukážeme si na příkladu

-           vedeme s dětmi rozhovor o textu básní a písní, řešíme problémové otázky: „K čemu je zpěv a hudba, písničky?"

-          My jsme muzikanti... nácvik s „hudebními nástroji“

-          seznámení s notami - Co jsou noty? „Co musíme udělat, abychom písničku nezapomněli? K čemu jsou a jak vypadají noty?" – ukázky notových zápisů

-          pohybová hra v prostoru „Najdi stejnou notu" – kartičky s různými notami volně rozmístíme po herně obrázkem dolů. Na signál se děti rozeběhnou po třídě, každé si sebere jednu kartu a hledá dítě, se stejnou notou (tvar a barva). Vzniknou skupiny, které zazpívají společně písničku

-          didaktická hra „Na ozvěnu“. Učitelka předvede jednoduchý rytmus střídáním krátkých a dlouhých tónů (údery, pohlazení dřívek) Děti se pokouší rytmus zopakovat.

-          ve čtvrtek 8.2. si uděláme ve školce karneval – masky si děti donesou i vyrobí

-          hry nejrůznějšího zaměření podporující tvořivost, představivost a fantazii (kognitivní a imaginativní, výtvarné, konstruktivní, hudební, taneční a dramatické aktivity)

-          činnostizaměřené k poznávání lidského těla, jeho částí a jeho vývoje (prohlížení a rozhovor nad obrázky z knihy „Sexuální výchova pro předškoláky“, čtení z knihy „Jak se rodí bráškové“, námětové hry na lékaře, pohybová hra – Hlava, ramena, kolena, palce, básnička „Ruce, ruce, ručičky), puzzle dívky a chlapce s orgány a kostrou, puzzle kostra, formy na odlévání kostry

-          cvičení v projevování citů („hladící kruh“ – pohlazení souseda, klubíčkování na téma „jak se dnes cítím?“ následné vytváření prostorových obrazů dle svého momentálního stavu- využití textilií, barevného papíru)

-          dramatické činnosti (předvádění a napodobování různých typů chování člověka v různých situacích), hra na mimické vyjadřování nálad (úsměv, pláč, hněv, zlobu, údiv, vážnost apod.)

-          rozhovor na téma ochrana zdraví (kam se obrátit, koho přivolat, jakým způsobem se zachovat, dojde-li k nějaké nebezpečné situaci), dramatizace situačních scének pomocí loutek pro lepší pochopení

-          pracovní listy tématicky zaměřené na lidské tělo, rodinu a domov

-          rozhovor na téma „moje rodina“ – kdo do ní patří, s kým žiji, jak se jmenují

-          kreslení svého domu na papíře velkého formátu barvami

-          pohybové sestavy s hudbou – improvizovaná pohybová sestava na zvolený žánr hudby

-          nácvik jednoduchého tanečku s písničkou „Podej mi ruku svou...“

-          hry se slovy (hádanky, vytleskávání slabik, sluchová diferenciace, Rýmovačky naší Kačky, hry s kartičkami - přiřazování dvojic k sobě)

-          aktivity zaměřené k získávání praktické orientace v obci (vycházky do obce, hledání kdo kde bydlí)

-          z čeho se staví domy (materiály, prohlídka rozestavěných domů), básnička „Dáme zrnko vedle zrnka“

-          seznámení s významem Masopustu – charakteristika, původ a průběh oslav, tradice a zvyky). Rozhovory na základě vlastních prožitých zkušeností z masopustního veselí, které proběhne 10.února 2017 v naší obci.

Očekávané kompetence

-          zachovávat správné držení těla

-          pojmenovat části těla, některé orgány a znát jejich funkce

-          mít povědomí o těle a jeho vývoji (o narození, růstu těla a jeho proměnách

-          rozlišovat, co prospívá zdraví a co mu škodí)

-          umět vyjádřit své pocity (soucit, radost, smutek, lásku, strach, spokojenost, odmítání)

-          mít povědomí o významu péče o čistotu a zdraví

-          mít povědomí o způsobech ochrany osobního zdraví a bezpečí, kde a jak vyhledat pomoc v případě potřeby

-          sluchově rozlišovat začáteční a koncové slabiky a hlásky ve slovech

-          utvořit jednoduchý rým

-          naučit se zpaměti krátké texty (reprodukovat říkanky, písničky)

-          poznat a vymyslet jednoduchá synonyma, homonyma a antonyma

-          sledovat očima zleva doprava

-          zachycovat skutečnosti ze svého okolí a vyjadřovat své představy pomocí výtvarných technik

-          ovládat koordinaci ruky a oka, zvládat jemnou motoriku (zacházet s předměty denní potřeby, zacházet s grafickým a výtvarným materiálem, např. s tužkami, barvami, nůžkami, papírem, modelovací hmotou, zacházet s jednoduchými hudebními nástroji.

-          orientovat se ve známém prostředí i v životě tohoto prostředí, seznámit se s lidovými zvyky

NÁSTĚNKA

Informace pro rodiče dětí v MŠ – třída Ptáčata

Vážení rodiče,
29. 9. 2017 mi paní učitelka Bc. Deborah Musilová oznámila, že se přihlásila do konkurzu na ředitelku MŠ v obci Kochánky. V průběhu krátkého a věcného rozhovoru mi sdělila, že:
1. toto rozhodnutí neučinila kvůli mé osobě,
2. je momentálně ve zdejší MŠ velmi spokojená,
3. konkurz vnímá jako určitou výzvu a šanci uplatnit a zúročit svou desetiletou pedagogickou praxi i odbornou kvalifikaci v nové pozici ředitelky školy.
Stručně jsem se k celé záležitosti vyjádřil ve smyslu, že tomuto rozhodnutí paní učitelky - i pohnutkám, které ji k němu vedly – rozumím a chápu jej. Na závěr rozhovoru jsem paní učitelce popřál úspěch v konkurzním řízení.
Konkurz se konal koncem října a počátkem listopadu mi paní učitelka Musilová oznámila, že byla v konkurzním řízení úspěšná a bude jmenovaná ředitelkou MŠ Kochánky. Pogratuloval jsem jí. A aby mohla na novém pracovišti nastoupit k zřizovatelem požadovanému termínu 17. 11. 2017, vyšel jsem paní učitelce vstříc a navrhl jí, aby mi adresovala žádost o rozvázání pracovního poměru dohodou k termínu 16. 11. 2017 a garantoval jsem jí kladné vyřízení této žádosti. To jsem také učinil.
Od pondělí 20. 11. 2017 bude v MŠ na pozici druhé učitelky ve třídě Ptáčat působit paní učitelka Veronika Kropáčková.

Ing. Jaroslav Kindl, ředitel školy V Sojovicích 14. 11. 2017
Informace pro rodiče dětí a žáků ZŠ a MŠ Sojovice
ŘEDITELSKÉ VOLNO – 4. 10. 2017


Vážení rodiče,
ředitel školy se rozhodl vyhlásit na den 4. 10. 2017 ředitelské volno.
Důvodem tohoto rozhodnutí je skutečnost, že v uvedený den bude v obou objektech školy (ZŠ čp. 88 i MŠ čp. 166) od v době od 7.15 hod. do 17.00 hod. vypnutý elektrický proud. Školní jídelna tak bude mimo provoz, stejně jako budova ZŠ i MŠ (topení, voda).
Výuka bude znovu zahájena ve čtvrtek 5. 10. 2017.
V samém začátku školního roku 2017/2018 Vám byla rovněž poskytnuta informace (dokument Organizace školního roku 2017/2018) o ředitelském volnu vyhlášeném na den 29. 9. 2017, a to z důvodu celodenního vzdělávání pedagogů školy (ZŠ, MŠ, ŠD).
Děkuji za pochopení.
Ing. Jaroslav Kindl, ředitel školy V Sojovicích 21. 9. 2017
Aktuality – nástěnka – 30. 8. 2017
Slavnostní zahájení školního roku 2017/2018
Vážení rodiče,
přípravný týden nového školního roku 2017/2018 je v plném proudu, a protože jsme v těchto dnech definitivně uzavřeli personální obsazení školy pro nadcházející školní rok, je čas podat Vám prvotní informaci k samotnému slavnostnímu zahájení nového školního roku. V PO 4. 9. 2017 od 7.30 hod. zahájí nový školní rok ve svých kmenových třídách třídní učitelé s žáky II., III. a IV. (4.+5. roč.) třídy.
Slavnostní přivítání prvňáčků je nachystáno ve stejné režii jako v loňském roce – tzn. také přímo v kmenové učebně I. třídy v 1. patře budovy (učebna naproti schodišti), a to od 9 hod., tak, aby přivítání mohli být fyzicky přítomni též ředitel školy s paní zástupkyní. Bezprostředně poté proběhne informativní schůzka s Vámi, rodiči prvňáčků, které se v jejím úvodu účastni též vedení školy. Srdečně Vás, vážení rodiče, na toto slavnostní přivítání zveme a těšíme se na Vás.
V sekcích „Základní škola“ a „Mateřská škola“ budou na webových stránkách školy zveřejněny informace o třídních učitelích jednotlivých tříd ZŠ a MŠ i o ostatních vyučujících a pedagogických pracovnících školy.
Ing. Jaroslav Kindl, ředitel školy
Informace pro rodiče budoucích prvňáčků
Vážení rodiče,
informativní schůzka, na níž Vám bude mj. představena TU I. třídy pro školní rok 2017/2018, se uskuteční v PO, 4. 9. 2017, bezprostředně po slavnostním zahájení nového školního roku.
Ing. Jaroslav Kindl, ředitel školy
V Sojovicích 25. 7. 2017
Informace pro rodiče – přeplatky stravného 2016-2017, prázdninový provoz 2016-2017 v MŠ, výše stravného + úplata v MŠ a ŠD 2017-2018
Vážení rodiče,
na internetových stránkách školy máte v sekcích ZŠ, MŠ a ŠJ umístěné informace o výši stravného a úplaty v MŠ a ŠD pro školní rok 2017/2018; v sekci MŠ máte umístěnou informaci o prázdninovém provozu MŠ (červenec – srpen 2017); v sekci ŠJ je od vedoucí ŠJ, paní J. Kropáčkové, umístěná informace o přeplatcích stravného za školní rok 2016/2017.
Ing. Jaroslav Kindl, ředitel školy V Sojovicích 27. 6. 2017

Základní a mateřská škola Sojovice

obrázek
Vítáme Vás na internetových stránkách Základní školy a mateřské školy Sojovice okres Mladá Boleslav.

RYCHLÝ KONTAKT

Telefon

obrázek
ZŠ:326 921 150
MŠ:326 921 138

ŠKOLNÍ AKCE

Základní škola Sojovice

obrázek
Zde naleznete přehled školních akcí pro rok 2015/2016

Mateřská škola Sojovice

obrázek
Zde naleznete přehled akcí Mateřské školy pro rok 2015/2016

Created by © 2014 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek webdesign