Login

2. třída

Třídní vzdělávací program Motýlci -

 

                       MOTÝLCI

„My jsme děti, hodné děti, my chodíme do školky,

Hrajeme si, povídáme, půjčujeme pastelky.

Stavíme a montujeme, všechno spolu zvládáme,

Šikovní a zvědaví jsme, MOTÝLCI si říkáme.


Třída: 2. třída Motýlci

 Školní rok: 2018/2019

Třídní učitelky:  Vladislava Novotná, Eva Svobodová

 

Děti se učí především tomu, v čem žijí!

Žije-li dítě v prostředí výtek,naučí se odsuzovat.

Žije-li dítě v prostředí posměchu,naučí se být plaché.

Žije-li dítě v prostředí nepřátelství,naučí se útočit.

Žije-li dítě v prostředí zahanbování,naučí se cítit se provinile.

Žije-li dítě v prostředí tolerance,naučí se být trpělivé.

Žije-li dítě v prostředí povzbuzování,naučí se důvěřovat si.

Žije-li dítě v prostředí chvály,naučí se oceňovat.

Žije-li dítě v prostředí slušnosti,naučí se být čestné.

Žije-li dítě v prostředí bezpečí,naučí se věřit.

Žije-li dítě v prostředí spokojenosti,naučí se mít rádo.

Žije-li dítě v prostředí přátelství,naučí se být rádo na světě.     

 

Název obsahu vzdělávání:  Objevujeme svět kolem nás

 


 

 

Téma, kterým se zabýváme:

 

VI.      Poznávám sebe a svůj domov

Na začátku nového integrovaného bloku se děti seznámí s lidovým zvykem - Masopustní průvod v naší obci je vždy zakončen karnevalovým rejem v kulturním domě.

Integrovaný blok také zahrnuje události a děje spojené se zdravím, s  poznáváním vlastní identity, svého těla, prožívání emocí a svého domova. Přiměřeným a srozumitelným způsobem působí preventivně proti drogám a závislosti. Zdravý životní styl vede ke zdraví, co je tělíčku prospěšné a co ne. Co dělat když onemocníme? Jak vypadá mé tělo a co je uvnitř. Jak jsme přišli na svět a jak rosteme. Kde žiji, na vesnici nebo ve městě? Na všechny tyto a další otázky budeme hledat společně odpovědi.

 

Navrhovaná podtémata:

  1. Masopustní veselí
  2. Tatínek a maminka, to je moje rodinka
  3. Kde žiji?
  4. Ve zdravém těle zdravý duch

 

Dílčí vzdělávací cíle 

-          uvědomění si vlastního těla

-          osvojení si poznatků o těle a jeho zdraví, o pohybových činnostech a jejich kvalitě

-          osvojení si poznatků a dovedností důležitých k podpoře zdraví, bezpečí, osobní pohody i pohody prostředí

-          vytváření zdravých životních návyků a postojů jako základů zdravého životního stylu

-          posilování přirozených poznávacích citů (zvídavosti, zájmu, radosti z objevování apod)

-          rozvoj poznatků, schopností a dovedností umožňujících pocity, získané dojmy a prožitky vyjádřit

-          ochrana osobního soukromí a bezpečí ve vztazích s druhými dětmi i dospělými

-          seznamování se světem lidí, kultury a umění, osvojení si základních poznatků o prostředí, v němž dítě žije

-          seznamování s místem a prostředím, ve kterém dítě žije, a vytváření pozitivního vztahu k němu

-          vytváření elementárního povědomí o širším přírodním, kulturním i technickém prostředí, o jejich rozmanitosti, vývoji a neustálých proměnách

 

Vzdělávací nabídka

-          vysvětlíme dětem rozdíl mezi básní a písní, ukážeme si na příkladu

-           vedeme s dětmi rozhovor o textu básní a písní, řešíme problémové otázky: „K čemu je zpěv a hudba, písničky?"

-          My jsme muzikanti... nácvik s „hudebními nástroji“

-          seznámení s notami - Co jsou noty? „Co musíme udělat, abychom písničku nezapomněli? K čemu jsou a jak vypadají noty?" – ukázky notových zápisů

-          pohybová hra v prostoru „Najdi stejnou notu, nástroj" – kartičky s různými notami, nástroji volně rozmístíme po herně obrázkem dolů. Na signál se děti rozeběhnou po třídě, každé si sebere jednu kartu a hledá dítě, se stejnou notou, kartou. Vzniknou skupiny, které zazpívají společně písničku

-          didaktická hra „Na ozvěnu“. Učitelka předvede jednoduchý rytmus střídáním krátkých a dlouhých tónů (údery, pohlazení dřívek) Děti se pokouší rytmus zopakovat.

-          ve čtvrtek 5. 2. si uděláme ve školce karneval – masky si děti donesou i vyrobí

-          hry nejrůznějšího zaměření podporující tvořivost, představivost a fantazii (kognitivní a imaginativní, výtvarné, konstruktivní, hudební, taneční a dramatické aktivity)

-          činnostizaměřené k poznávání lidského těla, jeho částí a jeho vývoje (prohlížení a rozhovor nad obrázky z knihy „Sexuální výchova pro předškoláky“, čtení z knihy „Jak se rodí bráškové“, námětové hry na lékaře, pohybová hra – Hlava, ramena, kolena, palce, básnička „Ruce, ruce, ručičky), puzzle dívky a chlapce s orgány a kostrou, puzzle kostra, formy na odlévání kostry

-          cvičení v projevování citů („hladící kruh“ – pohlazení souseda, klubíčkování na téma „jak se dnes cítím?“ následné vytváření prostorových obrazů dle svého momentálního stavu- využití textilií, barevného papíru)

-          dramatické činnosti (předvádění a napodobování různých typů chování člověka v různých situacích), hra na mimické vyjadřování nálad (úsměv, pláč, hněv, zlobu, údiv, vážnost apod.)

-          rozhovor na téma ochrana zdraví (kam se obrátit, koho přivolat, jakým způsobem se zachovat, dojde-li k nějaké nebezpečné situaci), dramatizace situačních scének pomocí loutek pro lepší pochopení

-          pracovní listy tématicky zaměřené na lidské tělo, rodinu a domov

-          rozhovor na téma „moje rodina“ – kdo do ní patří, s kým žiji, jak se jmenují

-          kreslení svého domu na papíře velkého formátu barvami

-          pohybové sestavy s hudbou – improvizovaná pohybová sestava na zvolený žánr hudby

-          nácvik jednoduchého tanečku s písničkou „Podej mi ruku svou...“

-          hry se slovy (hádanky, vytleskávání slabik, sluchová diferenciace, Rýmovačky naší Kačky, hry s kartičkami - přiřazování dvojic k sobě)

-          aktivity zaměřené k získávání praktické orientace v obci (vycházky do obce, hledání kdo kde bydlí)

-          z čeho se staví domy (materiály, prohlídka rozestavěných domů), básnička „Dáme zrnko vedle zrnka“

-          seznámení s významem Masopustu – charakteristika, původ a průběh oslav, tradice a zvyky). Rozhovory na základě vlastních prožitých zkušeností z masopustního veselí, které proběhne 23. března v naší obci.

Očekávané kompetence

-          zachovávat správné držení těla

-          pojmenovat části těla, některé orgány a znát jejich funkce

-          mít povědomí o těle a jeho vývoji (o narození, růstu těla a jeho proměnách

-          rozlišovat, co prospívá zdraví a co mu škodí)

-          umět vyjádřit své pocity (soucit, radost, smutek, lásku, strach, spokojenost, odmítání)

-          mít povědomí o významu péče o čistotu a zdraví

-          mít povědomí o způsobech ochrany osobního zdraví a bezpečí, kde a jak vyhledat pomoc v případě potřeby

-          sluchově rozlišovat začáteční a koncové slabiky a hlásky ve slovech

-          utvořit jednoduchý rým

-          naučit se zpaměti krátké texty (reprodukovat říkanky, písničky)

-          poznat a vymyslet jednoduchá synonyma, homonyma a antonyma

-          sledovat očima zleva doprava

-          zachycovat skutečnosti ze svého okolí a vyjadřovat své představy pomocí výtvarných technik

-          ovládat koordinaci ruky a oka, zvládat jemnou motoriku (zacházet s předměty denní potřeby, zacházet s grafickým a výtvarným materiálem, např. s tužkami, barvami, nůžkami, papírem, modelovací hmotou, zacházet s jednoduchými hudebními nástroji.

-          orientovat se ve známém prostředí i v životě tohoto prostředí, seznámit se s lidovými zvyky

 

NÁSTĚNKA

Informace pro rodiče žáků ZŠ ke škol. roku 2019/2020
Vážení rodiče,
i ve školním roce 2019/2020 bude ZŠ Sojovice působit jako trojtřídní škola. Zcela vyloučena není – vzhledem ke změnám ve financování regionálního školství – dokonce ani varianta s čtyřtřídní ZŠ. K dnešnímu dni je ZŠ personálně zabezpečena tak, aby mohla fungovat jako škola se 3 třídami 1. stupně. Které dvě dvojice ročníků budou spojeny a který ročník bude samostatný, je nyní velmi důkladně a s rozvahou řešeno. Současně je projednávána i zmíněná možnost fungování ZŠ jako čtyřtřídní školy. Všechny faktory jsou brány v potaz. Předpokládám, že konkrétní složení tříd i s uvedením jejich TU Vám budu schopen prostřednictvím webových stránek v sekci „Základní škola“ sdělit do 20. 8. 2019.
S pozdravem
Ing. Jaroslav Kindl, ředitel školy

Informativní schůzka s rodiči budoucích prvňáčků

Informativní schůzka s rodiči budoucích prvňáčků


Vážení rodiče,
na úterý 25. 6. 2019 jsme pro Vás od 17 hodin připravili schůzku, na níž obdržíte předběžné informace o organizaci školního roku 2019/2020.
Na schůzku jste srdečně zváni.
S pozdravem
Ing. Jaroslav Kindl, ředitel školy

Informace o výsledcích zápisu dětí do MŠ

Vážení rodiče,
v sekci MŠ jsou umístěny výsledky zápisu dětí do MŠ pro školní rok 2019/2020. Rozhodnutí o nepřijetí jsou připravena k osobnímu vyzvednutí v ředitelně školy, a to ve dnech 15. a 16. 5. 2019 v době od 14 do 17 hod. Rovněž rodiče přijatých dětí si mohou rozhodnutí ve stejném termínu osobně vyzvednout.
Jaroslav Kindl, ředitel školy

Aktuální informace pro rodiče dětí a žáků školy

Vážení rodiče,
rekapituluji některé již avizované nejbližší akce a přidávám i další:
o 15. a 16. 4. od 14 do 16 hod. pro Vás bude přichystaný Velikonoční jarmark – prodejní akce výrobků, zhotovených žáky ve školní družině, pod laskavým dohledem obou vychovatelek ŠD
o 17. 4. se ve škole uskuteční vzdělávací akce pro pedagogy školy, pro žáky ZŠ a děti v MŠ bylo na tento den ředitelem školy vyhlášeno ředitelské volno
o 18. 4. budou všechny součásti školy mimo provoz, a to z důvodu velikonočních prázdnin
o 24. 4. absolvují žáci 2. – 5. roč. již čtvrtou dvouhodinovou lekci plaveckého výcviku v bazénu v Brandýse nad Labem
o 25. 4. se od 17 hod. uskuteční třídní schůzky II. (3. + 4. roč.) a III. (5. roč.) tř. v kmenových učebnách obou tříd
o 30. 4. se uskuteční v areálu MŠ Čarodějnický slet
o 6. 5. proběhne fotografování dětí v MŠ
o 13. 5. se budou fotografovat žáci v ZŠ
o 15. 5. absolvují žáci 3. – 5. roč. pátou, závěrečnou dvouhodinovou lekci plaveckého výcviku
o 15. – 21. 5. Škola v přírodě: I. tř. (1. + 2. roč.) – Krkonoše, Špindl. Mlýn/Bedřichov
o 20. – 24. 5. Škola v přírodě: II. tř. (3. + 4. roč.) + III. tř. (5. roč.) - RS Slunečné údolí
Ing. Jaroslav Kindl, ředitel školy

Ředitelské volno 17. 4. 2019

Vážení rodiče,

oznamuji Vám, že na den 17. 4. 2019 jsem vyhlásil ředitelské volno, a to z důvodu účasti pedagogického sboru ZŠ a MŠ Sojovice na plánované vzdělávací akci, konané v rámci celoročního plánu dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků. Mimo provoz budou v tento den všechny součásti školy, tj, ZŠ, MŠ, ŠD i ŠJ.
Ing. Jaroslav Kindl, ředitel školy

Den otevřených dveří v ZŠ a MŠ

Den otevřených dveří
Informujeme a zároveň zveme všechny zájemce o návštěvu školy: ZŠ a MŠ Sojovice pořádá 21. 3. 2019 Den otevřených dveří - více se dozvíte v sekci Základní škola. Těšíme se na Vás.
Děti, žáci a zaměstnanci školy.

Informace pro rodiče dětí a žáků

Vážení rodiče,
na našich webových stránkách máte v sekci „Základní škola“ i v „Kalendáři ZŠ“ uvedeny aktualizované dokumenty (Infozpravodaj, materiály k zápisu dětí do 1. ročníku ZŠ) i termíny různých akcí, tvořících nedílnou součást života školy (jarní a velikonoční prázdniny, dopravní hřiště pro žáky 1. – 5. roč., den otevřených dveří, ředitelské volno za účelem celoškolního vzdělávání pedagogů, plavecký výcvik žáků 2. – 5. roč., fotografování tříd, škola v přírodě apod.).
Do 22. 2. bude též provedena aktualizace sekce „Mateřská škola“ a budou zde mj. umístěny podrobné informace k zápisu do MŠ, včetně potřebných tiskopisů ke stažení.
V neposlední řadě budete v sekci „Školní družina“ v nejbližších dnech informováni o personální změně na pozici vychovatelky ŠD.
Ing. Jaroslav Kindl, ředitel školy

Základní a mateřská škola Sojovice

obrázek
Vítáme Vás na internetových stránkách Základní školy a mateřské školy Sojovice okres Mladá Boleslav.

Bruslení 2019 - info pro rodiče žáků

Bruslení - informace pro rodiče
Vážení rodiče,
v jednom lednovém (22. 1. 2019) a ve dvou únorových termínech (5. a 12. 2. 2019) využijeme ledovou plochu zimního stadionu v Benátkách n. J. a žáci ZŠ zde – pod pedagogickým dohledem – budou v rámci výuky tělesné výchovy bruslit. V letošním roce budou bruslit všechny ročníky, tj. 1. – 5., najednou. Informaci o bruslení v lednu a v únoru, kterou jste obdrželi v samém úvodu školního roku 2018/2019, nyní konkretizuji o další potřebné údaje:
1. Bruslit v uvedených termínech budeme vždy od 10 do 11 hod., výuka dle rozvrhu bude v tyto dny probíhat 1. a 2. vyučovací hod., odjezd od školy bude v 9:30 hod., návrat do Sojovic ke škole mezi 11.30 – 11.40 hod. Ve 12.10 hod. bude celá škola odcházet na oběd ve stejném režimu jako mimo bruslení, žáci 5. ročníku budou mít dle rozvrhu odpolední výuku Aj. Odchody žáků (ze školy přímo domů, ze školní jídelny na autobus, ze školní jídelny do školní družiny, ze školní družiny domů) a převzetí odpovědnosti rodičů za žáky zůstávají beze změny.
2. TU budou od žáků vybírat částku zatím blíže neurčenou (cca 225,-Kč) částku (bude zahrnovat 3x dopravu ze Sojovic do Benátek a zpět), a to bezprostředně po skončení bruslení a vystavení faktury od dopravce, v týdnu od 18. do 22. 2. 2019. Vstupné za pronájem ledové plochy zimního stadionu bude hradit škola ze svých prostředků.
3. Posílený pedagogický doprovod (5 – 6 dospělých) pomůže nejen se zapínáním (šněrováním) bruslí žákům, ale také se bude ve zvýšené míře věnovat bruslařům - úplným začátečníkům.
4. Oblečení + doplňky: nepromokavý set (jako na lyže) + čepice, rukavice, helma – vše, včetně bruslí, v tašce.
5. Doporučení: s sebou na bruslení mít teplý nápoj v termosce.
Ing. Jaroslav Kindl, ředitel školy V Sojovicích 15. 1. 2019

Informace o novoročních akcích školy

Vážení rodiče,
starý rok byl vystřídán novým a ve škole to neznamená nic jiného, než že čas pololetního bilancování se blíží mílovými kroky. Závěr 1. pololetí ale není pouze ve znamení ověřování vědomostí žáků před klasifikační pedagogickou radou. Žáci i nadále nalézají rozptýlení v zájmových kroužcích či ve školní družině a i v lednu na ně čekají další akce. 22. ledna se vydají – s bruslemi a hokejkami na první ze tří návštěv benáteckého zimního stadionu (další dvě bruslení se uskuteční 5. a 14. února). I. třída navštíví 29. ledna Muzeum smyslů v Praze a další akce budou následovat. V únoru proběhne již 3. ročník pěvecké soutěže Zlatá nota. Mezi top akce 2. pololetí pak dozajista bude patřit plavecký výcvik 2. – 5. roč. a především ŠKOLA V PŘÍRODĚ. O těchto i dalších akcích budete průběžně informováni.
1. pololetí školního roku 2018/2019 bude završeno ve ČTVRTEK 31. ledna. V PÁTEK 1. února budou na žáky čekat jednodenní pololetní prázdniny. 2. pololetí bude zahájeno v PONDĚLÍ 4. února. Na týdenní jarní prázdniny se naši žáci mohou těšit v týdnu od 25. února do 3. března 2019.
Vážení rodiče, přeji Vám, ať rok 2019 je pro Vás rokem úspěšným, spokojeným a láskyplným.
Ing. Jaroslav Kindl, ředitel školy

Informace pro rodiče dětí a žáků

Vážení rodiče,
čas vánočních besídek je tu. V ÚTERÝ 11. 12. 2018 v 16 hod. vše odstartuje třída Motýlků z MŠ Sojovice. Následovat ji bude v MŠ ve STŘEDU 12. 12. 2018 od 15. 30 hod. třída Ptáčat. V dalším týdnu se přidají i žáci ze ZŠ, a to v PONDĚLÍ 17. 12. 2018 od 16.30 hod. v tělocvičně školy I. třída (1. + 2. roč.) a ve STŘEDU 19. 12. 2018 od 16.30 hod. tamtéž II. (3. + 4. roč.) a III. (5. roč.) tř. Na uvedenou sérii besídek jste všichni dětmi, žáky i pedagogy školy srdečně zváni.
Z důvodu dokončení inventarizace za rok 2018 i provedení revize elektrospotřebičů ve všech součástech školy, tj. v ZŠ, MŠ, ŠJ i ŠD, jsem na PÁTEK 21. 12. 2018 vyhlásil ŘEDITELSKÉ VOLNO, avizované již v samém úvodu školního roku v dokumentu organizace školního roku 2018/2019.
Posledním výukovým dnem před VÁNOČNÍMI PRÁZDNINAMI, které začnou 22. 12. 2018 a potrvají do 2. 1. 2019, tak bude ČTVRTEK 20. 12. 2018. Pravidelná výuka ve všech součástech školy bude opětovně zahájena ve ČTVRTEK 3. 1. 2019.
Ing. Jaroslav Kindl, ředitel školy

Advent již za tři týdny

Vážení rodiče,
srdečně Vás všechny zveme na školní jarmark, který se ve dnech 29. a 30. listopadu 2018, v předvečer zahájení Adventu, uskuteční v přízemí budovy základní školy, a to vždy od 14 hodin do 16 hodin.
Krásné vánoční výrobky pro Vás připravily – pod vedením paní vychovatelek - děti ze školní družiny.

Součástí programu, organizovaného Obcí Sojovice, bude v neděli 2. prosince 2018 od 16. 30 hod. vystoupení žáků a pedagogů naší školy s pásmem vánočních písní a koled před kulturním domem v Sojovicích.
Za ZŠ a MŠ Sojovice: Ing. Jaroslav Kindl, ředitel školy

Informace pro rodiče dětí a žáků

Vážení rodiče,
jsou před námi podzimní prázdniny. Žáci základní školy si v PO 29. a v ÚT 30. října odpočinou od školních povinností a lavic a dvoudenní volno určitě smysluplně využijí. ZŠ a ŠD tak budou po oba uvedené dny mimo provoz. Mateřská škola bude po oba dny otevřená a bude fungovat v režimu jedné třídy. Zájem o provoz MŠ vyjádřilo 17 rodičů.
Ing. Jaroslav Kindl, ředitel školy
Informace pro rodiče dětí a žáků

Vážení rodiče,
oznamuji Vám, že na ÚTERÝ 9. 10. 2018 jsem vyhlásil ředitelské volno, a to z důvodu celodenního výpadku elektrického proudu v obci Sojovice. Mimo provoz tak budou všechny součásti školy, tj. ZŠ, MŠ, ŠD i ŠJ. Pravidelný provoz bude obnoven ve STŘEDU 10. 10. 2018.

O situaci jsem informoval zřizovatele školy. Zpráva je též umístěna na webových stránkách školy (kalendář akcí a nástěnka).

S pozdravem
Ing. Jaroslav Kindl, ředitel školy

Informace pro rodiče dětí a žáků - ředitelské volno

Vážení rodiče,
již v samém úvodu školního roku jste byli informováni o plánovaných ředitelských dnech pro rok 2018/2019. Proto jen připomínám termín nejbližšího z nich - PÁ 16. 11. 2018. Z důvodu účasti všech pedagogů ZŠ i MŠ na vzdělávací akci budou ZŠ, MŠ i ŠD v tento den mimo provoz.
Ing. Jaroslav Kindl, ředitel školy

Informace k slavnostnímu zahájení školního roku 2018/2019

Vážení rodiče, milé děti,
čas je neúprosný a nenechá se zastavit....zasloužené dva měsíce prázdnin se - ať chceme či nechceme - stanou za pár desítek hodin minulostí a otevřeme a začneme psát první stránku nového školního roku s označením 2018/2019....
Slavnostní zahájení nového školního roku se v ZŠ a MŠ Sojovice uskuteční následovně:
žáci 2. až 5. ročníku přivítají, spolu se svými třídními učiteli i s dalšími pedagogy školy, nový školní rok od 7.30 hod. do cca 8.30 hod.; pro naše prvňáčky se, spolu s rodiči, otevře škola k slavnostnímu zahájení v 8.45 hod. (cca do 9.30 hod.).
Vzhledem k celkovému počtu žáků (55 v 1. - 5. ročníku) budeme ve školním roce 2018/2019 školou trojtřídní, se spojenými ročníky 1. + 2. a 3. + 4. Žáci 5. ročníku budou absolvovat výuku samostatně.
Složení pedagogického sboru, třídní učitele a ostatní vyučující v jednotlivých třídách I., II. a III. najdete v sekci ZŠ na našich webových stránkách.
Při slavnostním zahájení obdrží všichni žáci od svých třídních učitelů (mj.) zápisové lístky do školní družiny a přihlášky ke stravování, které přinesou hned druhý den zpět do školy (od úterý 4. 9. již bude pro žáky fungovat školní družina i školní jídelna), a také obdrží dokument pro vás, rodiče, "Organizace školního roku 2018/2019", ve kterém naleznete základní a důležité informace k organizaci nadcházejícího školního roku.
Mateřská škola bude i v roce 2018/2019 fungovat beze změny.
Za zaměstnance školy: Ing. Jaroslav Kindl, ředitel školy

Informace pro rodiče dětí a žáků

Vážení rodiče,
aktuální informace o výši stravného, úplatě za mateřskou školu a školní družinu pro školní rok 2018/2019 jsou pro vás souhrnně uvedeny v dokumentu "Vnitřní řád ŠJ" , který naleznete na našich stránkách v sekci Školní jídelna. Jen informuji, že výše všech uvedených plateb zůstává od poslední úpravy (k 1. 1. 2018) beze změny.
Ing. Jaroslav Kindl, ředitel školy

RYCHLÝ KONTAKT

Telefon

obrázek
ZŠ:326 921 150
MŠ:326 921 138

ŠKOLNÍ AKCE

Základní škola Sojovice

obrázek
Zde naleznete přehled školních akcí pro rok 2015/2016

Mateřská škola Sojovice

obrázek
Zde naleznete přehled akcí Mateřské školy pro rok 2015/2016

Created by © 2014 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek webdesign