Login

1. třída

Třídní vzdělávací program Ptáčata

 

1. třída Ptáčata

 

Školní rok: 2017-2018

 

 

Vzdělávací program naší třídy vychází ze školního vzdělávacího programu a zároveň dodržuje požadavky Rámcového programu pro předškolní vzdělávání v České republice.

 

Integrované bloky a jejich nabídku podtémat nepovažujeme za uzavřené, ale budeme je dotvářet postupně, budeme reagovat na dosahované výsledky vzdělávání u dětí a na aktuální nepředvídatelné události.

 

Naše třída má název "Ptáčata"

 

My jsme hravá ptáčátka,

 

veselá jsme děťátka,

 

hrajeme si, malujeme,

 

zpíváme a tancujeme.

 

Máme se tu všichni rádi,

 

protože jsme kamarádi!

 

Počet dětí, věkové složení:

 

Stav ke dni: 4. 9. 2017

 

Počet dětí ve třídě: 18

 

Chlapci: 6

 

Děvčata: 12

 

Věkové složení: 2 – 4 let

 

Personální podmínky:

 

třídní učitelka Iveta Holcmanová

 

učitelka Veronika Kropáčková

 

"Všechno, co opravdu potřebuju znát, jsem se naučil v mateřské školce"

 

Robert Fulghum

 

 • O všechno se rozděl.

 • Hraj fér.

 • Nikoho nebij.

 • Vracej věci tam, kde jsi je našel.

 • Uklízej po sobě.

 • Neber si nic, co ti nepatří.

 • Když někomu ublížíš, řekni promiň.

 • Před jídlem si umyj ruce.

 • Splachuj.

 • Žij vyrovnaně - trochu se uč a trochu přemýšlej a každý den trochu maluj a kresli a tancuj a hraj si a pracuj.

 • Každý den odpoledne si zdřímni.

 • Když vyrazíš do světa, dávej pozor na auta, chytni někoho za ruku a drž se s ostatními pohromadě.

 • Nepřestávej žasnout. Vzpomeň si na semínko v plastikovém kelímku - kořínky míří dolů a rostlinka stoupá vzhůru a nikdo vlastně neví jak a proč, ale my všichni jsme takoví.

 • A nezapomeň na dětské obrázkové knížky a první slovo, které ses naučil - největší slovo ze všech- DÍVEJ SE.

  

Organizace:

 

Provoz v MŠ je zajištěn od 6.30 do 16.30 hod.

 

Základem veškeré činnosti v naší mateřské škole je vzdělávací nabídka, individuální volba a aktivní účast dítěte. Během celého dne probíhá střídání situačního řízeného učení se spontánními aktivitami, činností v menších skupinách a individuálně.

 

Organizační poznámky k průběhu dne

 

Příchod dětí: ráno se děti scházejí do 7.30 hodin společně s třídou Motýlků. V 7.30 hodin děti odchází do své kmenové třídy, kde se postupně schází. Do 8.00 probíhají spontánní činnosti dle volby a přání dětí, tělovýchovné činnosti a zájmové činnosti. Přibližně v 8.15 začneme za cinkání rolniček a písničky „Uklízíme hračky“ uklízet pomůcky a hračky na své místo .

 

Ranní setkání - společně ve vázaném kruhu se přivítáme písničkou: „Dobrý den, dobrý den“. Následně se děti posadí. Ranní setkání je doba, kdy děti mají prostor pro sdělení zážitků, učí se vzájemnému naslouchání a komunikaci. Děti mají příležitost si vzájemně poslat pohlazení (rozvoj sounáležitosti a empatie) a společně si dle výběru zazpívat písničku. Přátelský kruh pomáhá k osvojování a opakování pravidel soužití, která jsme si společně s dětmi určily. Dle potřeby využíváme dramatizace situačních scének pomocí loutek. Po skončení ranního kruhu následuje cvičení před svačinou (zdravotně zaměřené cviky, cvičení s prvky jógy, pohybové hry zaměřené tématicky).

 

Výchovně – vzdělávací činnost

 

Volné a řízené činnosti probíhají v prostoru třídy. Prostředí nám neumožňuje vytvoření větších center aktivity, přesto máme vhodně uzpůsobené koutky, které jsou vybaveny hračkami a pomůckami a stimulují děti ke hře a práci s různým materiálem. Hračky, pomůcky i materiál k výtvarným a pracovním činnostem jsou uloženy přehledně na dobře přístupných místech.

 

Prostor třídy je rozdělen do několika zájmových koutků: domácnost, knihy a časopisy, dramatické hry – převleky a hra na království, stavebnice (dřevěná i plastová) a parkoviště pro dopravní prostředky, pracovní a výtvarný koutek, manipulační hry a skládanky. Děti mají vždy možnost hotovou i nedokončenou stavbu ponechat v herně do dalšího dne.

 

Po svačině, přibližně v 9.00 hodin, probíhají vzdělávací a didakticky zaměřené činnosti, které učitelka připravuje a nabízí na základě vypracovaných aktuálně zařazených tématických celků. Při řízených činnostech často využíváme skupinové práce s dětmi. Většinou jsou děti rozděleny do 2 skupin, na starší 3 – 4 leté a mladší 2 leté.

 

Pobyt venku - Přibližně od 9.30 hodin jsou děti venku. Buď jdeme na školní zahradu nebo na vycházku. Při vycházce využíváme pomocného lana, kterého se děti drží. Náplň vycházek je součástí tématických celků. Hlavní náplní pobytu venku je dostatek pohybu jak volného, tak řízeného v různých pohybových hrách nebo v hrách se zpěvem. Dostatek pohybu zajišťují také během dne často zařazované zdravotně preventivní pohybové chvilky, kterými zejména sledujeme správné držení těla.

 

Odpolední činnosti

 

Po obědě dětem učitelka čte pohádku, básničky nebo zpívá písničky. Po pohádce děti odpočívají přibližně do 14.15. Děti, které zpravidla neusínají, mohou vstávat dříve a nabídneme jim jinou klidovou činnost, např. prohlížení obrázkových knížek, kreslení, skládání puzzlí apod. Spát děti nemusí, pouze odpočívají, vedeme je však k ohleduplnosti ke spícím kamarádům. Kdykoliv během odpočinku mohou děti odejít na WC.

 

Ve 14.30 je odpolední svačina. Odpolední činnosti jsou zcela podle zájmu dětí. Učitelka dětem nabízí zájmové činnosti (smyslové, společenské a didakticky zaměřené hry, sportovní aktivity apod.). Děti zde mají prostor pro vlastní záliby.

 

V 15.30 se Ptáčata spojují s třídou Motýlků.

 

Odchod dětí: rodiče vyzvedávají své děti po obědě: od 11.45 – 12.15 a odpoledne: od 14.45 do 16.30 hodin.

 

Při příchodu a odchodu si děti s paní učitelkou podávají ruce, navazují oční kontakt.

 

Ranní scházení a odpolední odcházení je dáno určitou hodinou, ale po dohodě s učitelkou může dítě přijít a odejít kdykoliv.

 

Oslavy svátků a narozenin - Při oslavě narozenin připravíme dítěti křeslo a nabídneme mu královskou korunu. Děti se učí formulovat přání kamarádovi, podat správnou ruku, udržet oční kontakt. Oslavenec si zvolí písničku, kterou si přeje, aby mu ostatní zazpívali, také si může zvolit hry, kterou si chce s dětmi zahrát. Potom podělí děti dobrotami, které pro všechny přinesl. Děti se tím učí kamarádskému vztahu ke všem ostatním.

 

Básnička při úklidu hraček: „Uklízíme hračky zpátky do poličky, až ty hračky uklidíme do kroužku se postavíme. Hola hola hej, nikdo nemeškej!“

 

Ranní pozdrav: „Dobrý den, dobrý den, dneska máme krásný den. Ručky máme na tleskání, nožky zase na dupání. Dobrý den, dobrý den, dneska si to užijem
PRAVIDLA CHOVÁNÍ VE TŘÍDĚ PTÁČAT

 

SRDÍČKOVÉ PRAVIDLO

 

Všichni se tu máme rádi a chováme se k sobě hezky, protože jsme kamarádi.

 

PUSINKOVÉ PRAVIDLO

 

Pusinku máme jen na hezká slova. Umíme pozdravit, poprosit i poděkovat. Zbytečně nekřičíme. U jídla jsme tiše a nemluvíme s plnou pusou.

 

KOŠŤÁTKOVÉ PRAVIDLO

 

Vše si po sobě uklízíme. Nádobí po jídle, pomůcky, výtvarný materiál. Vše má své místo.

 

ŽELVIČKOVÉ PRAVIDLO

 

Po školce se pohybujeme pomalu. Běháme, skáčeme a dovádíme při cvičení na koberci nebo venku na zahradě.

 

VODĚNKOVÉ PRAVIDLO

 

Voda a mýdlo jsou kamarádi, umyjí nám ruce rádi. Vodou, ale neplýtvám ani nijak nestříkám.

 

KYTIČKOVÉ PRAVIDLO

 

Máme rádi přírodu a chováme s k ní hezky. Kytičky zbytečně netrháme, nelámeme větvičky. Pečujeme o zvířátka. Třídíme odpad.

 

MĚSÍČKOVÉ PRAVIDLO

 

Když na postýlce ležíme, společně se ztišíme. Při odpočívání posloucháme pohádku a nerušíme ostatní kamarády.

 

HRAČKOVÉ PRAVIDLO

 

Hračky šetřím, neničím, po sobě vždy uklízím. Kamarádovi dovolím si se mnou hrát, o hračky se nesmím prát.

 

 

 

 

 

Název obsahu vzdělávání:

 

Objevujeme svět kolem nás

 

 

 

JEN SI, DĚTI, VŠIMNĚTE, CO JE KRÁSY NA SVĚTĚ

 

Jen si děti všimněte,

 

co je krásy na světě,

 

jen se děti rozhlédněte,

 

co tu kolem kvítí kvete,

 

kolik je tu zvířátek,

 

kolik ptáčků, ptáčátek,

 

kolik je tu dobrých lidí,

 

co si štěstí nezávidí!

 

Jen si děti všimněte,

 

co je krásy na světě.

 

Jan Čarek


 

 

Víla Vesna probouzí přírodu

 

Obsah

 1. Události a děje spojené se změnami v přírodě. Poznávání zákonitostí přírody a života. Pozorování prvních jarních poslů ze světa rostlin i zvířat nám poskytne spoustu témat a zábavy, kterou budeme tvůrčím způsobem vyjadřovat a realizovat. Řada činností bude přenášena ven, zahrada nabídne činnosti spojené s pohybem a experimentováním. Během tohoto časového období se připravíme na velikonoční svátky (připomeneme si lidové zvyky) a během oslav Dne Země si upevníme sounáležitost s živou a neživou přírodou.

  PODTÉMATA:
  1. Víla Vesna a její pomocníčci probouzejí přírodu
  2. Plav Moreno plav, víc se nenavrať
  3. Zajíčkova Koleda
  4. Zvířátka a jejich mláďátka
  5. Naše Země mila, zrníčka nám skryla
  6. Bez práce nejsou koláče

 

 

Cíle integrovaného bloku:

 

 • přímé pozorování přírodních jevů v okolí dítěte, poznávat děje a změny v přírodě, chování zvířat, vnímat návrat stěhovavých ptáků, probouzení hmyzu, rozlišovat květiny a rostliny, všímat si jejich podmínek pro růst, pozorovat řeku a život okolo ní, poznávat zvířata a jejich mláďata, poznávat krajové zvyky období jara…

 • mít povědomí o významu životního prostředí (přírody i společnosti) pro člověka, uvědomovat si, že způsobem, jakým se dítě i ostatní v jeho okolí chovají, ovlivňují vlastní zdraví i životní prostředí

 • rozvíjet schopnost žít ve společnosti ostatních lidí, přijímat hodnoty v tomto společenství uznané

 • upevňovat pocit sounáležitosti s živou a neživou přírodou

 • zaměřovat se na to, co je z poznávacího hlediska důležité (odhalovat podstatné znaky, vlastnosti předmětů, nacházet společné znaky, podobu a rozdíl, charakteristické rysy předmětů či jevů a vzájemné souvislosti mezi nimi)

 • učit se nová slova a aktivně je používat (ptát se na slova, kterým nerozumí)

 • seznamovat se s literárními útvary- pohádka, báseň

 • rozvíjet hudební paměť

 • rozvoj tvořivosti (tvořivého myšlení, řešení problémů, tvořivého sebevyjádření)

 • seznamovat se se světem a uměním

 • rozvoj pohybových a manipulačních schopností a grafomotorických dovedností

 • vytváření povědomí o existenci ostatních kultur a národností

 • uvědomovat si své možnosti i limity (své silné i slabé stránky)

 

 

Nabídka činností

 

 • napodobování symbolů, tvarů, čísel, písmen (pracovní listy)

 • práce s knihami, encyklopediemi, obrazovým materiálem a dalšími médii s tématikou Země, lidé různých kultur a národností

 • rozhovor nad obrázky, popis obrázků

 • činnosti zaměřené na poznávání jednoduchých obrazně znakových systémů (písmena, číslice, piktogramy, symboly, obrazce) – didaktický domeček, „Logo hry“

 • přímé pozorování přírodních, kulturních i technických objektů i jevů v okolí dítěte, rozhovor o výsledku pozorování

 • běžné verbální i neverbální komunikační aktivity dítěte s druhým dítětem i s dospělým

 • praktické činnosti, na jejichž základě se dítě seznamuje s různými přírodními i umělými látkami a materiály ve svém okolí a jejichž prostřednictvím získává zkušenosti s jejich vlastnostmi (praktické pokusy, zkoumání, manipulace s různými materiály a surovinami)

 • spontánní hra, volné hry a experimenty s materiálem a předměty (setí obilí na Velikonoce, výroba ručního papíru – rozhovor na téma recyklace)

 • činnosti přispívající k péči o životní prostředí, k péči o školní prostředí (školní zahradu a blízké okolí)

 

 

Očekávané kompetence

 

 • pozorovat a vnímat proměny v přírodě – příchod jara

 • příchod jara vítat úklidem v přírodě – jarní úklid

 • učit se třídit odpady, uplatňovat hygienické návyky při manipulaci s odpady

 • získat poznatky o materiálech (papír, sklo, plast, železo)

 • prakticky pečovat o své okolí

 • rozlišovat, co okolní prostředí poškozuje, všímat si nepořádků, upozorňovat na ně

 • zvládat pohyb v nerovném terénu

 • citlivě vnímat příchod každé nové rostlinky – první poslové jara

 • svátky jara Velikonoce chápat jako oslavu přírody

 • podílet se na výzdobě školy

 • vodu, hlínu vnímat jako dar přírody lidem, jako zdroj života

 • být citlivé ve vztahu k živým bytostem, k přírodě i k věcem

 • pozorovat, pečovat a prožívat radost při růstu zaseté rostlinky

 • podílet se na jarních pracích – osázení truhlíků, jarní úklid zahrady

 • vnímat, že jaro je nový život nejen rostlin, ale i zvířátek – narození mláďat

 • mít povědomí o existenci ostatních kultur a národností

 

NÁSTĚNKA

Zájmové kroužky v ZŠ ve 2. pololetí
Vážení rodiče, v sekci Základní škola máte v oddíle Zájmové útvary informaci o nabízených kroužcích pro žáky ve 2. pololetí. Informační letáček s možnou přihláškou obdrželi dnes i žáci školy. Ke kroužkům Florbalu a Výtvarných dílen nově nabízíme též Konverzaci v Aj.
Ing. Jaroslav Kindl, ředitel školy
Zrušení provozu v MŠ
Vážení rodiče, z důvodu vysoké nemocnosti dětí (cca 70% z celkového počtu), a po konzultaci vedoucí učitelky MŠ I. Holcmanové s KHS jsem se rozhodl zrušit provoz v MŠ, a to na dny 29., 30. a 31. 1. 2020. Provoz v MŠ bude obnovený v PO 4. 2. 2020.
Děkuji za pochopení. Ing. Jaroslav Kindl, ředitel školy
Vážení rodiče,
v kalendáři našich internetových stránek jste informováni o jednotlivých akcích školy. Přesto si dovolím využít i naši nástěnku a podat informaci o závěru kalendářního roku v ZŠ a MŠ Sojovice a o startu do nového roku 2020. Na 18. 12. 2019 od 16.30 hod. pro vás žáci a pedagogové školy nachystali v tělocvičně školy vánoční besídku, na kterou jste srdečně zváni.
Rovněž v předstihu jste obdrželi informaci o vyhlášeném ředitelském volnu na pátek 20. 12., včetně její korekce z důvodu říjnového výpadku elektrického proudu. V pátek 20. 12. tak budou ZŠ, ŠD a ŠJ v provozu, pro MŠ platí ředitelské volno a bude mimo provoz. Od PO 23. 12. 2019 až do PÁ 3. 1. 2020 budou mít děti v MŠ a žáci v ZŠ vánoční prázdniny, provoz ve všech součástech školy bude znovu zahájen v PO 6. 1. 2020.
Ing. Jaroslav Kindl, ředitel školy
Informace pro rodiče dětí a žáků

Vážení rodiče,
oznamuji Vám, že na PONDĚLÍ 21. 10. 2019 jsem vyhlásil ředitelské volno, a to z důvodu celodenního výpadku elektrického proudu v obci Sojovice. Mimo provoz tak budou všechny součásti školy, tj. ZŠ, MŠ, ŠD i ŠJ. Pravidelný provoz bude obnoven v ÚTERÝ 22. 10. 2019.
O situaci jsem informoval zřizovatele školy. Zpráva je též umístěna na webových stránkách školy (kalendář akcí a nástěnka).
S pozdravem
Ing. Jaroslav Kindl, ředitel školy
Informace pro rodiče žáků ZŠ ke škol. roku 2019/2020
Vážení rodiče,
i ve školním roce 2019/2020 bude ZŠ Sojovice působit jako trojtřídní škola. Zcela vyloučena není – vzhledem ke změnám ve financování regionálního školství – dokonce ani varianta s čtyřtřídní ZŠ. K dnešnímu dni je ZŠ personálně zabezpečena tak, aby mohla fungovat jako škola se 3 třídami 1. stupně. Které dvě dvojice ročníků budou spojeny a který ročník bude samostatný, je nyní velmi důkladně a s rozvahou řešeno. Současně je projednávána i zmíněná možnost fungování ZŠ jako čtyřtřídní školy. Všechny faktory jsou brány v potaz. Předpokládám, že konkrétní složení tříd i s uvedením jejich TU Vám budu schopen prostřednictvím webových stránek v sekci „Základní škola“ sdělit do 20. 8. 2019.
S pozdravem
Ing. Jaroslav Kindl, ředitel školy

Informace o výsledcích zápisu dětí do MŠ

Vážení rodiče,
v sekci MŠ jsou umístěny výsledky zápisu dětí do MŠ pro školní rok 2019/2020. Rozhodnutí o nepřijetí jsou připravena k osobnímu vyzvednutí v ředitelně školy, a to ve dnech 15. a 16. 5. 2019 v době od 14 do 17 hod. Rovněž rodiče přijatých dětí si mohou rozhodnutí ve stejném termínu osobně vyzvednout.
Jaroslav Kindl, ředitel školy

Informace pro rodiče dětí a žáků

Vážení rodiče,
aktuální informace o výši stravného, úplatě za mateřskou školu a školní družinu pro školní rok 2018/2019 jsou pro vás souhrnně uvedeny v dokumentu "Vnitřní řád ŠJ" , který naleznete na našich stránkách v sekci Školní jídelna. Jen informuji, že výše všech uvedených plateb zůstává od poslední úpravy (k 1. 1. 2018) beze změny.
Ing. Jaroslav Kindl, ředitel školy

Základní a mateřská škola Sojovice

obrázek
Vítáme Vás na internetových stránkách Základní školy a mateřské školy Sojovice okres Mladá Boleslav.

RYCHLÝ KONTAKT

Telefon

obrázek
ZŠ:326 921 150
MŠ:326 921 138

ŠKOLNÍ AKCE

Základní škola Sojovice

obrázek
Zde naleznete přehled školních akcí pro rok 2015/2016

Mateřská škola Sojovice

obrázek
Zde naleznete přehled akcí Mateřské školy pro rok 2015/2016

Created by © 2014 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek webdesign