Login

2. třída

Třídní vzdělávací program Motýlci -

 

                       MOTÝLCI

„My jsme děti, hodné děti, my chodíme do školky,

Hrajeme si, povídáme, půjčujeme pastelky.

Stavíme a montujeme, všechno spolu zvládáme,

Šikovní a zvědaví jsme, MOTÝLCI si říkáme.


Třída: 2. třída Motýlci

 Školní rok: 2017/2018

Třídní učitelka:  Vladislava Novotná

 Učitelka: Eva Svobodová

 

Děti se učí především tomu, v čem žijí!

Žije-li dítě v prostředí výtek,naučí se odsuzovat.

Žije-li dítě v prostředí posměchu,naučí se být plaché.

Žije-li dítě v prostředí nepřátelství,naučí se útočit.

Žije-li dítě v prostředí zahanbování,naučí se cítit se provinile.

Žije-li dítě v prostředí tolerance,naučí se být trpělivé.

Žije-li dítě v prostředí povzbuzování,naučí se důvěřovat si.

Žije-li dítě v prostředí chvály,naučí se oceňovat.

Žije-li dítě v prostředí slušnosti,naučí se být čestné.

Žije-li dítě v prostředí bezpečí,naučí se věřit.

Žije-li dítě v prostředí spokojenosti,naučí se mít rádo.

Žije-li dítě v prostředí přátelství,naučí se být rádo na světě.     

 

Název obsahu vzdělávání:  Objevujeme svět kolem nás

 


 

 

Téma, kterým se zabýváme:

 

III. Příroda a skřítkové se chystají k zimnímu odpočinku

Události a děje spojené s přípravou přírody k zimnímu odpočinku. Jak se zvířátka a příroda chystají na zimu. Seznámíme se zvířátky, žijící v naší blízké přírodě, čím se krmí, kde žijí. Budeme pozorovat práci lidí a strojů při podzimních pracích na polích. Během listopadu probíhá v naší obci lampiónový průvod ke svátku sv. Martina, který je zakončen rozdělením si svatomartinských rohlíčků. Seznámíme se s barevným světem kolem nás, naučíme se pojmenovat a rozlišit barvy i s jejich odstíny. Na závěr se rozloučíme se skřítky Podzimníčky, kteří půjdou odpočívat jako příroda.

Návrhy podtémat:

 1. Chaloupka v poli aneb, kde zvířátka přezimují
 2. Na svatého Martina bude dobrá peřina
 3. Barvy, barvy, barvičky

Dílčí vzdělávací cíle

 • osvojení si poznatků o těle a jeho zdraví, o pohybových činnostech a jejich kvalitě
 • osvojení si některých poznatků a dovedností, které předcházejí čtení i psaní, rozvoj zájmu o psanou podobu jazyka i další formy sdělení verbální i neverbální (výtvarné, hudební, pohybové, dramatické)
 • osvojení si elementárních poznatků o znakových systémech a jejich funkci (abeceda, čísla)
 • rozvoj poznatků, schopností a dovedností umožňujících pocity, získané dojmy a prožitky vyjádřit
 • vytváření povědomí o mezilidských morálních hodnotách
 • vytváření prosociálních postojů (rozvoj sociální citlivosti, tolerance, respektu, přizpůsobivosti apod.)
 • vytváření povědomí o vlastní sounáležitosti se světem, s živou a neživou přírodou, lidmi, společností, planetou Zemí

 

Nabídka činností

 • komunitní kruh – společné setkávání, sdílení a aktivní naslouchání druhému, rozvíjení tématu sociální štědrosti, empatii, soucitu
 • poslech příběhu o sv. Martinovi, čtení dle obrázků (čtení zleva doprava, od shora dolů)
 • využití příběhu (legendy o sv. Martinovi) a prožité události v obci k rozvoji prosociálního chování ve vztahu k ostatním lidem, umět se rozdělit
 • poslech pohádek „Hrnečku vař“, pohádka s prosociální tématikou (umět se rozdělit o chleba), Tři medvědi nebo Chaloupka v poli– pohádky vhodné na rozvoj matematických dovedností,
 • pokračujeme v procvičování samostatného vyprávění pohádek
 • sledování pohádek a příběhů obohacujících citový život dítěte (nabídka knížek)
 • kooperativní činnosti ve dvojicích (skládání puzzlí, pexeso, domino, stavění)
 • činnosti zasvěcující dítě do časových pojmů a vztahů souvisejících s denním řádem, běžnými proměnami, vývojem a přibližující dítěti přirozené časové i logické posloupnosti dějů, příběhů, událostí apod.
 • hry, přirozené i modelové situace, při nichž se dítě učí přijímat a respektovat druhého (využijeme loutek, převleků…)
 • lokomoční pohybové činnosti (chůze, běh, skoky a poskoky, lezení), nelokomoční pohybové činnosti (změny poloh a pohybů těla na místě, cvičení dle nápodoby, pohybové vyjádření básniček )
 • samostatný slovní projev na určité téma (např. jak jsme s maminkou a tatínkem byli na výletě, jak jsme pouštěli draka...)
 • logopedické chvilky se zaměřením na gymnastiku mluvidel
 • výtvarná činnost - podzimní skvrny - tvoření s barvami, vytváření mozaik, obrazců z přírodního materiálu, z žaludů, kaštanů, ořechů
 •  prohlížení knih s obrázky zvířat
 •  frotáž vylisovaných listů - děti vylisované listy položí na stůl zadní stranou nahoru, na ně položí papír, voskovkou přejíždějí přes papír listy
 • pozorování zvířat v jejich běžném prostředí (srnky, zajíci, bažanti na poli…)
 • při pobytu venku - sběr listů na zahradě a v přírodě, hrabání listí, určování barev na listech, pozorovat barvy ve svém přímém okolí a umět je pojmenovat a rozlišovat, prostorová tvora s listy - vytváření stromů, opakovat a upevňovat znalosti o podzimní přírodě, pozorování změn v přírodě (přírodní a povětrnostní jevy) – vycházky do okolí MŠ - pozorování stromů, kterým opadaly všechny listy, kterým ještě ne
 • v komunitním kruhu rozvíjení tématu sociální štědrosti, empatii, soucitu, procvičování ročních období, vytleskávání slov (rozklad slova na slabiky)
 • jednoduché pracovní a sebeobslužné činnosti v oblasti úklidu a úpravy prostředí
 • mozaiky z barevných korálků, válečků – procvičování barev a jemné motoriky
 • práce s pracovními sešity a listy - procvičování jemné motoriky, matematických dovedností
 • výroba lampiónků na výzdobu třídy – z barevného papíru skládat harmoniku, stříhání a trhání ozdob z barevného papíru
 • perníkové svícny na adventní trh, vykrajování, zdobení cukrovou polevou
 • básničky a písničky: Listopad, listopad, Vletěl pták na bodlák, Dešťové kapičky, Na zahradě u babičky, Kolik je na světě věcí

 

Očekávané kompetence

 • porozumět běžným projevům vyjádření emocí a nálad, uvědomovat si příjemné a nepříjemné citové prožitky
 • respektovat potřeby jiného dítěte, umět se s ním podělit, jednat s ohledem na druhé
 • zacházet šetrně s vlastními i cizími pomůckami na výtvarnou činnost (ale i s hračkami, knihami…)
 • podílet se na dění ve třídě, spolupracovat se skupinou, radostně prožívat společné oslavy
 • prakticky využívat základní číselné a matematické pojmy (porovnávat, třídit, počítat do šesti, poznat více, méně, stejně)
 • správně vyslovovat, ovládat dech i intonaci řeči
 • zvládnou jednoduchou dramatickou úlohu
 • zvládnout základní pohybové dovednosti (házet a chytat míč, užívat různé náčiní)
 • koordinovat lokomoci a další polohy a pohyby těla,sladit pohyb se zpěvem
 • chápat elementární časové pojmy (teď, dnes, včera, zítra, ráno, večer)
 • mít povědomí o přírodních zákonitostech, o koloběhu přírody a počasí
 • ·         porozumět, že změny jsou přirozené a samozřejmé (všechno kolem se mění, vyvíjí, pohybuje a proměňuje a že s těmito změnami je třeba v životě počítat), přizpůsobovat se běžně proměnlivým okolnostem doma i v mateřské škole

NÁSTĚNKA

Vážení rodiče,
jsou před námi podzimní prázdniny. Žáci základní školy si v PO 29. a v ÚT 30. října odpočinou od školních povinností a lavic a dvoudenní volno určitě smysluplně využijí. ZŠ a ŠD tak budou po oba uvedené dny mimo provoz. Mateřská škola bude po oba dny otevřená a bude fungovat v režimu jedné třídy. Zájem o provoz MŠ vyjádřilo 17 rodičů.
Ing. Jaroslav Kindl, ředitel školy
Informace pro rodiče dětí a žáků

Vážení rodiče,
oznamuji Vám, že na ÚTERÝ 9. 10. 2018 jsem vyhlásil ředitelské volno, a to z důvodu celodenního výpadku elektrického proudu v obci Sojovice. Mimo provoz tak budou všechny součásti školy, tj. ZŠ, MŠ, ŠD i ŠJ. Pravidelný provoz bude obnoven ve STŘEDU 10. 10. 2018.

O situaci jsem informoval zřizovatele školy. Zpráva je též umístěna na webových stránkách školy (kalendář akcí a nástěnka).

S pozdravem
Ing. Jaroslav Kindl, ředitel školy
Vážení rodiče,
aktuální informace o výši stravného, úplatě za mateřskou školu a školní družinu pro školní rok 2018/2019 jsou pro vás souhrnně uvedeny v dokumentu "Vnitřní řád ŠJ" , který naleznete na našich stránkách v sekci Školní jídelna. Jen informuji, že výše všech uvedených plateb zůstává od poslední úpravy (k 1. 1. 2018) beze změny.
Ing. Jaroslav Kindl, ředitel školy
Vážení rodiče, milé děti,
čas je neúprosný a nenechá se zastavit....zasloužené dva měsíce prázdnin se - ať chceme či nechceme - stanou za pár desítek hodin minulostí a otevřeme a začneme psát první stránku nového školního roku s označením 2018/2019....
Slavnostní zahájení nového školního roku se v ZŠ a MŠ Sojovice uskuteční následovně:
žáci 2. až 5. ročníku přivítají, spolu se svými třídními učiteli i s dalšími pedagogy školy, nový školní rok od 7.30 hod. do cca 8.30 hod.; pro naše prvňáčky se, spolu s rodiči, otevře škola k slavnostnímu zahájení v 8.45 hod. (cca do 9.30 hod.).
Vzhledem k celkovému počtu žáků (55 v 1. - 5. ročníku) budeme ve školním roce 2018/2019 školou trojtřídní, se spojenými ročníky 1. + 2. a 3. + 4. Žáci 5. ročníku budou absolvovat výuku samostatně.
Složení pedagogického sboru, třídní učitele a ostatní vyučující v jednotlivých třídách I., II. a III. najdete v sekci ZŠ na našich webových stránkách.
Při slavnostním zahájení obdrží všichni žáci od svých třídních učitelů (mj.) zápisové lístky do školní družiny a přihlášky ke stravování, které přinesou hned druhý den zpět do školy (od úterý 4. 9. již bude pro žáky fungovat školní družina i školní jídelna), a také obdrží dokument pro vás, rodiče, "Organizace školního roku 2018/2019", ve kterém naleznete základní a důležité informace k organizaci nadcházejícího školního roku.
Mateřská škola bude i v roce 2018/2019 fungovat beze změny.
Za zaměstnance školy: Ing. Jaroslav Kindl, ředitel školy
Vážení rodiče,
čas vánočních besídek je tu. V ÚTERÝ 11. 12. 2018 v 16 hod. vše odstartuje třída Motýlků z MŠ Sojovice. Následovat ji bude v MŠ ve STŘEDU 12. 12. 2018 od 15. 30 hod. třída Ptáčat. V dalším týdnu se přidají i žáci ze ZŠ, a to v PONDĚLÍ 17. 12. 2018 od 16.30 hod. v tělocvičně školy I. třída (1. + 2. roč.) a ve STŘEDU 19. 12. 2018 od 16.30 hod. tamtéž II. (3. + 4. roč.) a III. (5. roč.) tř. Na uvedenou sérii besídek jste všichni dětmi, žáky i pedagogy školy srdečně zváni.
Z důvodu dokončení inventarizace za rok 2018 i provedení revize elektrospotřebičů ve všech součástech školy, tj. v ZŠ, MŠ, ŠJ i ŠD, jsem na PÁTEK 21. 12. 2018 vyhlásil ŘEDITELSKÉ VOLNO, avizované již v samém úvodu školního roku v dokumentu organizace školního roku 2018/2019.
Posledním výukovým dnem před VÁNOČNÍMI PRÁZDNINAMI, které začnou 22. 12. 2018 a potrvají do 2. 1. 2019, tak bude ČTVRTEK 20. 12. 2018. Pravidelná výuka ve všech součástech školy bude opětovně zahájena ve ČTVRTEK 3. 1. 2019.
Ing. Jaroslav Kindl, ředitel školy
Vážení rodiče,
srdečně Vás všechny zveme na školní jarmark, který se ve dnech 29. a 30. listopadu 2018, v předvečer zahájení Adventu, uskuteční v přízemí budovy základní školy, a to vždy od 14 hodin do 16 hodin.
Krásné vánoční výrobky pro Vás připravily – pod vedením paní vychovatelek - děti ze školní družiny.

Součástí programu, organizovaného Obcí Sojovice, bude v neděli 2. prosince 2018 od 16. 30 hod. vystoupení žáků a pedagogů naší školy s pásmem vánočních písní a koled před kulturním domem v Sojovicích.
Za ZŠ a MŠ Sojovice: Ing. Jaroslav Kindl, ředitel školy
Vážení rodiče,
již v samém úvodu školního roku jste byli informováni o plánovaných ředitelských dnech pro rok 2018/2019. Proto jen připomínám termín nejbližšího z nich - PÁ 16. 11. 2018. Z důvodu účasti všech pedagogů ZŠ i MŠ na vzdělávací akci budou ZŠ, MŠ i ŠD v tento den mimo provoz.
Ing. Jaroslav Kindl, ředitel školy

Základní a mateřská škola Sojovice

obrázek
Vítáme Vás na internetových stránkách Základní školy a mateřské školy Sojovice okres Mladá Boleslav.

RYCHLÝ KONTAKT

Telefon

obrázek
ZŠ:326 921 150
MŠ:326 921 138

ŠKOLNÍ AKCE

Základní škola Sojovice

obrázek
Zde naleznete přehled školních akcí pro rok 2015/2016

Mateřská škola Sojovice

obrázek
Zde naleznete přehled akcí Mateřské školy pro rok 2015/2016

Created by © 2014 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek webdesign