Login

Školní družina

Kontakty

Paní vychovatelky:

Karolina Suchá (zástup za Veroniku Salabovou, DiS. - RD) - I. oddělení (žáci 1. - 3. roč.)
Bc. Michaela Davidová - II. oddělení (žáci 4. - 5. roč.)

Kontakt:
e-mail: k.sucha@skolasojovice.cz; m.davidova@skolasojovice.cz
mobilní telefon: 734 441 951

Časový plán vzdělávání

PODZIM

Září, Říjen, Listopad

seznámení se:
s vnitřním řádem ŠD a poučení o bezpečnosti v ŠD, na školním hřišti, s bezpečnostními pravidly při přechodu ze ZŠ do školní jídelny a zpět

• orientace nových dětí v budově školy
• seznámení s novými dětmi, upevňování vztahů, pravidla soužití
• seznámení dětí s režimem školní jídelny
• dodržujeme základní hygienické návyky
• samostatnost dětí – sebeobsluha, zdravení, poděkování
• vycházky do okolí školy
• většina dětí si již osvojila bezpečnostní pravidla ve ŠD
• upevňování a prohlubování kamarádských vztahů
• vycházky do okolí školy a nedalekého lesa
• vycházky spojené s pozorováním změn v přírodě
• poznatky z vycházek uplatňovat v estetické a pracovní činnosti
• hry s přírodninami (výzdoba tříd, parapetů a schodiště
• tvoříme pro radost (jarmark)

ZIMA

Prosinec, Leden, Únor

• roční období – pranostiky jednotlivých měsíců
• příprava na advent a vánoční období
• vánoční zvyky, obyčeje
• adventní postavy – čert, anděl, Mikuláš, Barbora
• čerti ve škole – čtení z knihy hříchů
• vánoční výzdoba školy
• vánoční jarmark (výrobky s vánoční tématikou)
• poslech a zpěv vánočních koled
• nácvik na vánoční besídku
• vánoční besídka pro MŠ, rodiče a přátele
• vánoční nadílka
• přivítání se v Novém roce
• vycházky do zimní přírody – změny v přírodě, zvěř v zimě
• hraní si na sněhu
• lidová rčení a tradice na každý měsíc
• vyprávění o otužování a zdravém životním stylu
• dodržování hygienických zásad při nachlazení
• zásady první pomoci při prochladnutí, omrzlinách a zlomeninách
• lékárnička (vybavení)
• masopustní období, tradice, zvyky, obyčeje
• poznávání různých institucí v naší obci
• písničky a básničky se zimní tématikou
• výroba dárků pro budoucí prvňáčky

JARO

Březen, Duben, Květen, Červen

• jarní pranostiky, obyčeje, tradice, zvyky
• příprava na období velikonoc
• velikonoční výzdoba, výrobky
• velikonoční a jarní říkadla, koledy
• charakteristiky ročního období, vycházky
• jarní téma – pole, zahrada, louka, les
• jarní výzdoba, výrobky
• jarní říkadla a koledy
• péče o květiny - přesazování
• zvířata a jejich mláďata – svět zvířat
• „Moje domácí zvířátko“ – malování
• pravidla – přírodní živly (oheň, voda)
• léčivé byliny – druhy, význam
• dopravní výchova
• prevence předcházení úrazů
• svátek matek – výroba přáníček (básničky ke Dni matek)
• učitel národů J. A. Komenský - ,,Komenského desatero“
• turistické vycházky
• překonávání přírodních překážek při vycházkách
• malování na chodníku
• hry s míčem a se švihadlem (školky), závody v obratnosti
• vliv člověka na životní prostředí
• pozorování čistoty a úpravy obce (vycházky)
• pomoc při úklidu v okolí školy a na školním hřišti, třídění odpadu
• příprava na vyučování, didaktické hry

Školní rok 2018/2019

NÁSTĚNKA

Informace pro rodiče dětí a žáků
Vážení rodiče,
vzhledem ke každodenním novým a novým zpřísňujícím opatřením vyhlašovaným vládou ČR jsem byl nucen provést aktualizaci dokumentu "Organizace školního roku 2019/2020". Bez náhrady jsem zrušil termín Dne otevřených dveří v ZŠ i v MŠ (26. 3.). S největší pravděpodobností budou posunuty termíny plaveckého výcviku (naše škola má nasmlouvaných 5 dubnových termínů (od 1. do 29. 4.). Preventivně jsem rovněž posunul termín konání zápisu dětí do 1. ročníku ZŠ - z původně určeného 7. 4. až na 28. 4. Aktualizovaný dokument je umístěný v sekci ZŠ, v Organizaci školního roku.
Ing. Jaroslav Kindl, ředitel školy
Informace pro rodiče dětí v MŠ
Vážení rodiče, na našich stránkách je v sekci "MŠ" umístěné "Rozhodnutí ŘŠ", týkající se uzavření MŠ od 16. 3. do 31. 3. 2020. Rodiče, kteří budou uplatňovat u svého zaměstnavatele nárok na ošetřovné, si potřebný formulář mohou vyzvednout v ředitelně školy, a to denně mezi 10. - 13. hod.
Ing. Jaroslav Kindl, ředitel školy
Informace pro rodiče žáků a dětí ZŠ a MŠ Sojovice
10. 3. 2020
Vážení rodiče,
premiér, A. Babiš, ohlásil nejnovější opatření Bezpečnostní rady státu proti šíření nového koronaviru.
Od středy, 11. 3. 2020, se ruší výuka v základní škole, do odvolání.
Rozhodnutí vydalo ministerstvo zdravotnictví.
Mateřská škola Sojovice bude v provozu, té se to netýká.
Tuto informaci nám rovněž potvrdila KHS.
Žákům budou jejich třídní učitelé posílat úkoly prostřednictvím emailu.
Děkuji Vám za pochopení,
Ing. J. Kindl, ředitel školy

Zájmové kroužky v ZŠ ve 2. pololetí
Vážení rodiče, v sekci Základní škola máte v oddíle Zájmové útvary informaci o nabízených kroužcích pro žáky ve 2. pololetí. Informační letáček s možnou přihláškou obdrželi dnes i žáci školy. Ke kroužkům Florbalu a Výtvarných dílen nově nabízíme též Konverzaci v Aj.
Ing. Jaroslav Kindl, ředitel školy
Zrušení provozu v MŠ
Vážení rodiče, z důvodu vysoké nemocnosti dětí (cca 70% z celkového počtu), a po konzultaci vedoucí učitelky MŠ I. Holcmanové s KHS jsem se rozhodl zrušit provoz v MŠ, a to na dny 29., 30. a 31. 1. 2020. Provoz v MŠ bude obnovený v PO 4. 2. 2020.
Děkuji za pochopení. Ing. Jaroslav Kindl, ředitel školy
Vážení rodiče,
v kalendáři našich internetových stránek jste informováni o jednotlivých akcích školy. Přesto si dovolím využít i naši nástěnku a podat informaci o závěru kalendářního roku v ZŠ a MŠ Sojovice a o startu do nového roku 2020. Na 18. 12. 2019 od 16.30 hod. pro vás žáci a pedagogové školy nachystali v tělocvičně školy vánoční besídku, na kterou jste srdečně zváni.
Rovněž v předstihu jste obdrželi informaci o vyhlášeném ředitelském volnu na pátek 20. 12., včetně její korekce z důvodu říjnového výpadku elektrického proudu. V pátek 20. 12. tak budou ZŠ, ŠD a ŠJ v provozu, pro MŠ platí ředitelské volno a bude mimo provoz. Od PO 23. 12. 2019 až do PÁ 3. 1. 2020 budou mít děti v MŠ a žáci v ZŠ vánoční prázdniny, provoz ve všech součástech školy bude znovu zahájen v PO 6. 1. 2020.
Ing. Jaroslav Kindl, ředitel školy
Informace pro rodiče žáků ZŠ ke škol. roku 2019/2020
Vážení rodiče,
i ve školním roce 2019/2020 bude ZŠ Sojovice působit jako trojtřídní škola. Zcela vyloučena není – vzhledem ke změnám ve financování regionálního školství – dokonce ani varianta s čtyřtřídní ZŠ. K dnešnímu dni je ZŠ personálně zabezpečena tak, aby mohla fungovat jako škola se 3 třídami 1. stupně. Které dvě dvojice ročníků budou spojeny a který ročník bude samostatný, je nyní velmi důkladně a s rozvahou řešeno. Současně je projednávána i zmíněná možnost fungování ZŠ jako čtyřtřídní školy. Všechny faktory jsou brány v potaz. Předpokládám, že konkrétní složení tříd i s uvedením jejich TU Vám budu schopen prostřednictvím webových stránek v sekci „Základní škola“ sdělit do 20. 8. 2019.
S pozdravem
Ing. Jaroslav Kindl, ředitel školy
Pokračující přerušení provozu MŠ
Vážení rodiče, v sekci MŠ, v Organizaci školního roku, je umístěné Rozhodnutí ŘŠ o navazujícím přerušení provozu MŠ, a to od 1. 4. 2020 až do odvolání. O zrušení tohoto opatření a o termínu znovuzahájení činnosti MŠ budete v předstihu informováni. Dále samozřejmě platí možnost vyzvedávání žádostí o ošetřovné v ředitelně ZŠ v době od 10 do 13 hod. i možnost jejího oskenování a zaslání prostřednictvím e-mailu.
S přáním pevného zdraví
Ing. Jaroslav Kindl, ředitel školy
Nové informace k organizaci zápisu dětí do 1. roč. ZŠ
Vážení rodiče, v sekci ZŠ je ve složce Zápis do 1. rtočníku umístěný soubor s aktuálními informacemi stran organizace zápisu dětí do 1. ročníku ZŠ pro školní rok 2020/2021.
Ing. Jaroslav Kindl, ředitel školy
Informace pro rodiče dětí a žáků – nabídka firmy Luco

Vážení rodiče,
na základě dnešního telefonátu s panem Zbyňkem Konečným z firmy LUCO Lysá nad Labem Vám podávám následující informaci: Pan Konečný nabízí IT techniku, PC + příslušenství (včetně tiskárny) těm rodičům (žákům), kteří aktuálně řeší problém v komunikací se školou v souvislosti s tzv. domácí výukou, nahrazující v současnosti denní výuku žáků ve škole. Technika bude firmou poskytována zdarma nebo za výrazně nižší cenu oproti té běžné prodejní. Máte-li o tuto nabídku zájem, potvrďte jej stručnou zprávou na j.kindl@skolasojovice.cz, včetně uvedení Vašeho telef. čísla, které předám p. Konečnému a on se poté s Vámi již domluví osobně na dalším postupu, mj. na výběru a následně způsobu vyzvednutí techniky v prodejně Luco v Lysé n/L.
S pozdravem Ing. Jaroslav Kindl, ředitel školy

Informace pro rodiče dětí a žáků

Vážení rodiče,
aktuální informace o výši stravného, úplatě za mateřskou školu a školní družinu pro školní rok 2018/2019 jsou pro vás souhrnně uvedeny v dokumentu "Vnitřní řád ŠJ" , který naleznete na našich stránkách v sekci Školní jídelna. Jen informuji, že výše všech uvedených plateb zůstává od poslední úpravy (k 1. 1. 2018) beze změny.
Ing. Jaroslav Kindl, ředitel školy

Základní a mateřská škola Sojovice

obrázek
Vítáme Vás na internetových stránkách Základní školy a mateřské školy Sojovice okres Mladá Boleslav.

RYCHLÝ KONTAKT

Telefon

obrázek
ZŠ:326 921 150
MŠ:326 921 138

ŠKOLNÍ AKCE

Základní škola Sojovice

obrázek
Zde naleznete přehled školních akcí pro rok 2015/2016

Mateřská škola Sojovice

obrázek
Zde naleznete přehled akcí Mateřské školy pro rok 2015/2016

Created by © 2014 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek webdesign